Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
ONDERZOEK OOK UITGEVOERD IN GELDERLAND
FEBRUARI 2015
SamenvattingConclusiesAanbevelingenBestuurlijke behandeling

Samenvatting

Het onderzoek is een vervolg op onze nulmeting social return uit 2013. De resultaten van het toepassen van social return staan centraal in dit onderzoek. Hoe vaak past de provincie social return toe? Wat vinden ondernemers van de werkwijze van de provincie?

De resultaten

Met social return vragen provincies van opdrachtnemers om een percentage van hun verdiensten in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Kijk hier naar een videopresentatie van het rapport 'Aan de slag met social return'.

 

Conclusies

Er is ten opzichte van de meting in 2013 een stijging zichtbaar in de resultaten; het aantal aanbestedingen waar de provincie Overijssel social return wordt toegepast neemt duidelijk toe. Het gevolg hiervan is dat meer personen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor langere of kortere periode aan het werk zijn. Ook de ervaringen van ondernemers met social return zijn overwegend positief. Tegelijkertijd concluderen we dat de invoering van social return binnen de provinciale organisatie een lange doorlooptijd kent en dat de administratie - net als in 2013 - niet op alle vlakken een volledig zicht biedt. Daardoor is het niet mogelijk om aan te geven of social return wordt toegepast bij alle daarvoor in aanmerking komende aanbestedingen.

Aanbevelingen

De rekenkamer komt tot de volgende aanbevelingen:

 1. Verbeter de administratie en dossiervorming voor het inzicht in doelbereik
 2. Verbreed de toepassing van social return naar alle organisatieonderdelen
 3. Overweeg een uniforme aanpak voor Gelderland en Overijssel, bijvoorbeeld ten aanzien van het inschakelen van gemeenten bij de uitvoering
 4. Overweeg een integrale aanpak van de Participatiewet, de quotum-regeling en social return
 5. Zorg voor inzicht in de implementatie van de aanbevelingen

Bestuurlijke behandeling

Het rapport is op 18 februari aangeboden aan PS Overijssel. GS hebben gereageerd op het rapport. 

Op 3 juni informeerden wij de Staten over de uitkomsten van het onderzoek, op 17 juni 2015 vond de bestuurlijke behandeling in de commissie plaats. De agenda en stukken voor deze vergadering vindt u hier. U kunt de vergadering hier terugkijken.

Op 1 juli vond besluitvorming plaats over het rapport. PS namen daarbij een amendement (A2) aan. Het besluit luidt daarmee als volgt:

 1. in te stemmen met het rapport social return van de Rekenkamer Oost-Nederland;
 2. de hoofdconclusie:

Er is ten opzichte van de meting in 2013 een stijging zichtbaar in de resultaten; het aantal aanbestedingen waar de provincie Overijssel social return heeft toegepast neemt duidelijk toe. Het gevolg hiervan is dat meer personen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor langere of kortere periode aan het werk zijn. Ook de ervaringen van ondernemers met social return zijn overwegend positief. Tegelijkertijd concluderen we dat de invoering van social return binnen de provinciale organisatie een lange doorlooptijd kent en dat de administratie -net als in 2013- niet op alle vlakken een volledig zicht biedt. Daardoor is het niet mogelijk om aan te geven of social return wordt toegepast bij alle daarvoor in aanmerking komende aanbestedingen.

Aanbevelingen:

 1. verbeter de administratie en dossiervorming voor het inzicht in doelbereik.
 2. verbreed de toepassing van social return bij aanbesteding op basis van 5% van de loonsom naar alle organisatieonderdelen, kom zo mogelijk met voorstellen ten aanzien van fondsen en participaties en het verlagen van het drempelbedrag, kom met nadere voorstellen om de verdringing tegen te gaan, bijv. door expliciet van inschrijvers in de biedingen verantwoording te vragen, en onderzoek de mogelijkheid om social return ook toe te passen als voorwaarde voor subsidie.
 3. overweeg afstemming met andere provincies teneinde de markt tegemoet te treden met eenduidige definities en aanpak van social return.
 4. kies een integrale aanpak van de Participatiewet, de quotumregeling en social return met de Overijsselse gemeenten door het ontwikkelen van een gezamenlijk platform dat ontwikkelingen afstemt en een gezamenlijke toolkit ontwikkelt; daarbij kan worden aangesloten bij de rpa’s en contact worden gezocht met relevante brancheorganisaties (bouw, vervoer).
 5. zorg voor inzicht in de implementatie van de aanbevelingen.