Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
ONDERZOEK OOK UITGEVOERD IN GELDERLAND
SEPTEMBER 2021

Actualisatie coronarekening Overijssel en reflectie

Actualisatie Coronarekening Overijssel

Coronarekening geeft zicht op de voortgang van de aanpak
De Coronarekening bevat gegevens over de financiële maatregelen (zoals subsidies, leningen en opdrachten) die de provincie Overijssel heeft genomen om de gevolgen van corona op te vangen/te verzachten. Hierbij ligt de focus op de aanvullende maatregelen uit het extra geld dat Provinciale Staten ter beschikking stelden (de zogenoemde 'Overijsselse aanpak coronacrisismoreDe inzet van de provincie Overijssel in het kader van corona kan globaal gezien ingedeeld worden in drie categorieën:
1. maatregelen die de provincie kort na de coronacrisis heeft genomen; 
2. maatregelen vanuit/binnen het regulier beleid en 
3. aanvullende maatregelen vanuit haar 'Overijsselse corona aanpak' (onderdeel van de Statenvoorstellen met deze naam). Zie ook de figuur hieronder.

In deze Coronarekening ligt de focus op categorie 3: de aanvullende maatregelen uit de Overijsselse corona aanpak welke wordt gefinancierd door extra middelen die PS hiervoor ter beschikking hebben gesteld.

Figuur. Verschillende soorten coronamaatregelen provincie Overijssel 

close
). De Rekenkamer publiceerde eind maart de eerste versie van de Coronarekening om zicht te geven over welke maatregelen zijn getroffen en hoe de besteding t/m 31 december 2020 is van de € 89,1 mln. die PS in 2020 ter beschikking stelden. In de Coronarekening Overijssel deel II wordt de stand medio 2021 weergegeven.

Coronarekening Overijssel geactualiseerd en in een nieuw jasje gestoken
De Coronarekening Overijssel deel II is niet alleen geactualiseerd, maar ook in een nieuw jasje gestoken. We hopen daarmee het inzicht in de verdeling van het geld en de besteding daarvan nog beter inzichtelijk te maken. We laten zien hoe de verdeling van het beschikbare geld over de provinciale kerntaken, de doelgroepen en instrumenten is. Minstens zo belangrijk is de besteding van het geld. We geven hier inzicht in door onder andere te laten zien hoe subsidies zijn verdeeld over de gemeenten in Overijssel en de verschillende doelgroepen. Ook laten we zien hoe de totale besteding is per kerntaak en doelgroep. Tot slot wordt achtergrondinformatie bij de Coronarekening gegeven.

Reflectie op corona-aanpak
Bij het maken van de Coronarekeningen voor Gelderland en Overijssel zag de Rekenkamer verschillen en overeenkomsten tussen de provincies in hun aanpak van de coronacrisis. De meest opvallende punten daarbij waren voor de Rekenkamer reden voor reflectie omdat hiervan geleerd kan worden voor (onverwachte) crisissen die vast nog gaan volgen. De reflecties hebben betrekking op de volgende punten: Hoeveel beslissingsruimte geven PS aan GS om (snel) te handelen in crisissituaties? Wat is de waarde van een afwegingskader bij het kiezen van maatregelen? en Wanneer wordt Corona een opgave als alle andere opgaven waar de provincie voor staat?