Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
ONDERZOEK OOK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
JUNI 2021

Geactualiseerde Coronarekening Gelderland en reflectie

Coronarekening geeft zicht op de voortgang van de provinciale aanpak

De Coronarekening bevat gegevens over de financiële maatregelen die de provincie Gelderland heeft genomen om de gevolgen van corona te verzachten en het in stand houden van een basis voor herstel (de zogenoemde provinciale aanpak Covid-19). De Rekenkamer publiceerde eind maart de eerste versie van de Coronarekening om zicht te geven over welke maatregelen zijn getroffen en hoe de besteding per 31 december 2020 is van de € 60 mln. die PS in 2020 ter beschikking stelden. In de Coronarekening deel II zijn de cijfers tot en met het eerste kwartaal van 2021 verwerkt.

Door de provincie zijn per 31 maart 2021 veertig financiële maatregelen uitgewerkt, waarmee een bedrag van € 54,7 mln. is gemoeid. € 43,9 mln. van het budget voor de provinciale aanpak Covid-19 was per 31 maart 2021 besteed. Uit het beschikbare budget werden 1.115 subsidies verstrekt aan bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Ten opzichte van de stand van zaken per 31 december 2020 is de aankoop van aandelen in Oost NL, die in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvond, van belang. Daar was een bedrag van € 16,3 mln. mee gemoeid en is daarmee, in financieel opzicht, de meest omvangrijke maatregel. Oost NL kan door deze kapitaalinjectie investeren in bedrijven die bijdragen aan de Gelderse economie.

Coronarekening Gelderland geactualiseerd en in een nieuw jasje gestoken

De Coronarekening Gelderland deel II is niet alleen geactualiseerd, maar ook in een nieuw jasje gestoken. We hopen daarmee het inzicht in de verdeling van het geld en de besteding daarvan nog beter inzichtelijk te maken. We laten zien hoe de verdeling van het beschikbare geld over de provinciale ambities, de doelgroepen en instrumenten is. Minstens zo belangrijk is de besteding van het geld. We geven hier inzicht in door onder andere te laten zien hoe subsidies zijn verdeeld over de gemeenten in Gelderland en de verschillende doelgroepen. Ook laten we zien hoe de totale besteding is per ambitie en doelgroep. Tot slot wordt achtergrondinformatie bij de Coronarekening gegeven.

Reflectie op corona-aanpak

Bij het maken van de Coronarekeningen voor Gelderland en Overijssel zag de Rekenkamer verschillen en overeenkomsten tussen de provincies in hun aanpak van de coronacrisis. De meest opvallende punten daarbij waren voor de Rekenkamer reden voor reflectie omdat hiervan geleerd kan worden voor (onverwachte) crisissen die vast nog gaan volgen. De reflecties hebben betrekking op de volgende punten: Hoeveel beslissingsruimte geven PS aan GS om (snel) te handelen in crisissituaties? Wat is de waarde van een afwegingskader bij het kiezen van maatregelen? en Wanneer wordt Corona een opgave als alle andere opgaven waar de provincie voor staat?