Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
ONDERZOEK OOK UITGEVOERD IN GELDERLAND
MAART 2021
InleidingMaatregelen en middelenBesteding en gebruikOver de coronarekening

Coronarekening Overijssel (deel I)

Let op: Dit is de eerste versie van de coronarekening Overijssel. Er is een geactualiseerde versie van de Coronarekening Overijssel beschikbaar.

In dit aanbiedingsfilmpje leggen we uit wat de aanleiding voor ons was om deze Coronarekening te ontwikkelen en wat voor informatie daarin te vinden is.

Deze Coronarekening bevat gegevens over de financiële maatregelen (zoals subsidies, leningen en opdrachten) die de provincie Overijssel heeft genomen om de gevolgen van corona op te vangen/te verzachten. Hierbij ligt de focus op de aanvullende maatregelen uit het extra geld dat Provinciale Staten ter beschikking stelden (de zogenoemde 'Overijsselse aanpak coronacrisismore
De inzet van de provincie Overijssel in het kader van corona kan globaal gezien ingedeeld worden in drie categorie
ën:

1. maatregelen die de provincie kort na de coronacrisis heeft genomen; 
2. maatregelen vanuit/binnen het regulier beleid en 
3. aanvullende maatregelen vanuit haar 'Overijsselse corona aanpak' (onderdeel van de Statenvoorstellen met deze naam). Zie ook de figuur hieronder. 

In deze Coronarekening ligt de focus op categorie 3: de aanvullende maatregelen uit de Overijsselse corona aanpak welke wordt gefinancierd door extra middelen die PS hiervoor ter beschikking hebben gesteld.  

Figuur. Verschillende soorten coronamaatregelen provincie Overijssel


close
). De Coronarekening is ontwikkeld door de Rekenkamer Oost-Nederland om zicht te geven op de besteding van het geld.

Provinciale Staten stelden in totaal € 89,1 mln. beschikbaar voor 21 maatregelen uit de Overijsselse aanpak coronacrisis. Een deel van het geld was voor 2020, maar het grootste deel is voor 2021 (en verder). Op het tabblad ‘MAATREGELEN EN MIDDELEN’ staat onder meer hoeveel de provincie heeft begroot per maatregel, voor welke doelgroepen de maatregelen zijn bedoeld zijn en welke instrumenten de provincie inzet.

In 2020 besteedde de provincie 
€ 15,8 mln. van het geld voor de Overijsselse aanpak coronacrisis, voornamelijk door het verstrekken van een lening en subsidies. Zo ontvingen 687 bedrijven, instellingen/organisaties en gemeenten een subsidie. Op het tabblad ‘BESTEDING EN GEBRUIK’ staat onder meer in hoeverre gebruik is gemaakt van de subsidieregelingen en hoe deze verdeeld zijn over de inwoners van Overijssel. Ook is daar bijvoorbeeld aandacht voor de besteding van incidentele subsidies, leningen en opdrachten. 

Een toelichting op deze Coronarekening in de vorm van meestgestelde vragen is te vinden op het laatste tabblad ‘OVER DE CORONAREKENING’. 

 

Coronarekening Overijssel (deel I)

Provinciale Staten stelden in totaal € 89,1 mln. beschikbaar voor 21 aanvullende maatregelen uit de Overijsselse aanpak coronacrisis. Deze maatregelen kennen verschillende dekkingsbronnen/worden op verschillende wijze gefinancierd: vrije beschikbare ruimte (waaronder het Stimuleringsfonds morePS stelden het Stimuleringsfonds in bij de Perspectiefnota 2021 en reserveerden hier € 15 mln. voor. Dit geld is in eerste instantie bedoeld om de klappen van de coronacrisis op te vangen. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan het fonds eventueel breder worden ingezet om op kansrijke kansen in te spelen voor cofinanciering. Eventuele resterende middelen aan het eind van deze periode worden behouden voor cofinanciering van Europese Fondsen in de volgende coalitieperiode. Van de oorspronkelijke € 15 mln. was eind 2020 nog € 1,3 mln. beschikbaar.close), risicoreserves, vrije structurele ruimte en budgettair neutraal (bijvoorbeeld door het eerder benutten van middelen of het tijdelijk inzetten van een reserve). Hieronder laten we zien hoe de beschikbare € 89,1 mln. verdeeld is over onder meer fasen, kerntaken en doelgroepen. Ook geven we inzicht in hoeveel er beschikbaar is per maatregel.

Verdeling geld naar fase
De provincie onderscheidt in haar Overijsselse aanpak coronacrisis drie fasen: nood, overbrugging en herstel & transitie moreVoor de acute noodfase stond het Rijk met haar financiële steunpakket aan de lat. De provincie nam aanvullende noodmaatregelen op het gebied van cultuur en OV om haar ‘eigen basis op orde te houden’. Deze maatregelen waren gericht op de korte termijn.

De provincie wilde een handreiking bieden om de periode tot herstel te overbruggen. Daarbij ging het vooral om het inrichten van de 1,5 meter samenleving. Deze overbruggingsmaatregelen hadden bijvoorbeeld betrekking op MKB en mobiliteit, bijvoorbeeld de digitaliseringsvouchers. Deze maatregelen waren niet alleen gericht op de korte, maar ook op de middellange termijn. 

Ten slotte heeft de provincie een pakket aan maatregelen genomen voor een duurzaam herstel en een weerbare economie. Het gaan om herstel- en transitiemaatregelen gericht op MKB- en familiebedrijven, innovatie & kennisontwikkeling, regio’s en clusters en het naar voren halen van investeringen. Met de investeringen wil de provincie korte termijn investeringen aan lange termijn doelen koppelen. Zij wil hierbij het aanjagen van de economie verbinden met het realiseren van maatschappelijke opgaven bijvoorbeeld op het gebied van energie en circulaire economie.close
Onderstaande figuur laat zien dat er voor de herstel- en transitiefase duidelijk het meest (€ 82,4 mln.) beschikbaar is gesteld door PS. Het is goed te realiseren dat hoewel dit geld beschikbaar is gesteld door PS in 2020, het bijna geheel is voor 2021 (en verder). Voor de noodfase en overbruggingsfase stelden PS € 3,4 respectievelijk € 3,3 mln. beschikbaar. Dit geld was wel bedoeld voor 2020.

Figuur 1. Beschikbaar gesteld PS Overijsselse aanpak coronacrisis per fase (in miljoenen)

In het licht van de tweede lockdown besloten PS op 27 januari 2021 over voortzetting van enkele overbruggingsmaatregelen. Dit ‘nieuwe geld’ (€ 1,55 mln.) hebben we niet in deze Coronarekening meegenomen, omdat deze Coronarekening betrekking heeft op geld waarover PS in 2020 besloten.  

Verdeling geld naar kerntaken
Het geld dat PS ter beschikking stelden voor de Overijsselse aanpak coronacrisis, was (grotendeels morePS stelden € 2 mln. beschikbaar als flexibel budget; daar was bij de beschikbaarstelling geen specifieke kerntaak aan verbonden. De provincie nam uit dit flexibele budget maatregelen op het gebied van de Regionale economie en Cultuur & sociale kwaliteit. Het gaat ten eerste om de subsidieregeling digitaliseringsvouchers. Hiermee wilde de provincie MKB, culturele en maatschappelijke ondernemingen ondersteunen bij digitalisering. Ten tweede om de subsidieregeling Vitale en gezonde samenleving. Hiermee wilde de provincie maatschappelijke-, culturele- en sportinitiatieven ondersteunen die bijdragen aan een vitale en gezonde samenleving en die betrekking hebben op de gevolgen van de coronacrisis. Het geld voor deze twee maatregelen is in onderstaande figuur al aan de van toepassing zijnde kerntaken toegekend.close) verbonden aan bepaalde kerntaken. Onderstaande figuur laat zien dat het geld behoort tot verschillende kerntaken; bijna de helft van het geld is voor maatregelen op het gebied van de kerntaak Regionale economie. Ook is een groot deel van het geld voor Europese cofinanciering. Dit is officieel geen afzonderlijke kerntaak in de provinciebegroting, maar we kiezen ervoor dit budget seperaat weer te geven omdat het om een relatief groot bedrag gaat voor projecten die vallen binnen verschillende kerntaken. Door op het figuur te klikken, kunt u een figuur bekijken waarbij ook de maatregelen en bedragen worden getoond. 

Figuur 2. Beschikbaar gesteld PS Overijsselse aanpak coronacrisis per kerntaak (in miljoenen) - klik op de figuur voor meer gegevens -

Verdeling geld per maatregel
Het geld dat PS ter beschikking stelden voor de Overijsselse aanpak coronacrisis is bedoeld voor 21 maatregelen. In figuur 3 ziet u voor welke vijf maatregelen er het meeste geld is. Cofinanciering Europa (€ 30 mln.) staat bovenaan. Hierbij is het goed te realiseren dat dit bedrag is bedoeld voor meerdere jaren (2021 t/m 2027). Ook een aantal leningen en een kapitaalstorting staan in de top vijf van maatregelen waarvoor het meeste geld is. Alle maatregelen in deze top vijf zijn afkomstig uit de herstel- en transitiefase. Dit geld is grotendeels bedoeld voor 2021 en verder, dus veelal nog niet besteed in 2020 (zie ook tabblad ‘BESTEDING EN GEBRUIK’).

Door op het figuur te klikken kunt u een staafdiagram bekijken met alle maatregelen geordend naar omvang. U krijgt dan ook een beschrijving van de maatregel te zien. Desgewenst kunt u de maatregelen filteren op het type instrument (subsidie, opdracht, lening en dergelijke).

Figuur 3. Top 5 maatregelen naar financiële omvang Overijsselse aanpak coronacrisis (in miljoenen) - klik op de figuur voor meer gegevens -

Verdeling geld per doelgroep
Maatregelen waarvoor PS geld ter beschikking stelden, kunnen toebedeeld worden aan een bepaalde doelgroep. De verdeling van het beschikbaar gestelde geld over de verschillende doelgroepen geven we weer in figuur 4. Daarin is te zien dat veel van het geld bedoeld is voor bedrijven. Door op de figuur te klikken kunt u meer informatie zien over de verdeling van het geld over de doelgroepen en welke maatregelen voor de verschillende doelgroepen zijn bedoeld. 

De bedragen die in het onderstaande figuur staan geven slechts een indicatie van de verdeling over de doelgroepen. Een exacte verdeling is niet mogelijk, omdat de precieze doelgroep van een maatregel niet altijd direct duidelijk is en sommige maatregelen brede doelgroepen hebben. In de onderstaande figuur staat er bijvoorbeeld € 0,1 mln. voor de doelgroep MKB/ZZP. Dit betreft de subsidieregeling financieringsvouchers die alleen voor MKB-ondernemingen is. Echter, er zijn meerdere andere maatregelen (bijvoorbeeld de lening aan Wadinko en de subsidieregeling digitaliseringvouchers) waarbij MKB valt binnen de bredere doelgroep 'bedrijven' of 'ondernemingen'. 

Figuur 4. Beschikbaar gesteld PS Overijsselse aanpak coronacrisis naar doelgroep (in miljoenen) - klik op de figuur voor meer gegevens -

Verdeling geld via uitvoeringsorganisaties
Vier maatregelen in de Overijsselse aanpak coronacrisis (zullen) worden uitgevoerd door andere organisaties dan de provincie. Deze organisaties ontvangen een lening of een kapitaalstorting van de provincie. Hieruit kunnen zij vervolgens weer financiering verstrekken aan/een investering doen in bedrijven of projecten. Onderstaande tabel laat zien om welke maatregelen/organisaties het gaat.

Tabel 1. Maatregelen Overijsselse aanpak coronacrisis via uitvoeringsorganisaties

Verdeling maatregelen per soort instrument
Onderstaande figuur laat zien dat de provincie verschillende instrumenten inzet bij de Overijsselse aanpak coronacrisis, waarbij subsidies het meest voorkomend zijn. In de nood- en overbruggingsfase (gezamenlijk € 6,7 mln. beschikbaar) zijn bijna alle maatregelen subsidies. De maatregelen in herstel- en transitiefase (gezamenlijk € 82,4 mln. beschikbaar) worden momenteel uitgewerkt, zodoende is het soort financiële instrument nog niet voor elke maatregel duidelijk. Te zien is dat er in deze fase sprake is van een grotere variëteit aan financiële instrumenten: de provincie zet in die fase niet alleen subsidies in, maar bijvoorbeeld ook opdrachten, leningen en een kapitaalstorting.  

Figuur 5. Aantal maatregelen per soort instrument*

 

Coronarekening Overijssel (deel I)

De provincie heeft in 2020 € 15,8 mln. besteed van het geld voor de Overijsselse aanpak coronacrisis. Hieronder hebben we ten eerste aandacht voor hoe dit bedrag zich verhoudt tot wat beschikbaar is voor de diverse fasen, kerntaken en doelgroepen. Vervolgens gaan we in op waar het geld aan is besteed; dit betreft acht subsidies en één lening. Voor de subsidies laten we onder meer zien in hoeverre de subsidieregelingen zijn gebruikt, hoe de verdeling daarvan over gemeenten in Overijssel is geweest, in welke mate incidentele subsidies zijn ingezet en hoe subsidies zijn verdeeld over diverse doelgroepen. Ook laten we zien welke lening al is verstrekt.

Beschikbaar en besteed geld Overijsselse aanpak coronacrisis
Provinciale Staten stelden in totaal € 89,1 mln. beschikbaar voor de Overijsselse aanpak coronacrisis. Onderstaande figuur laat zien dat hier in 2020  27,3 mln. van beschikbaar kwam, bijvoorbeeld doordat de provincie subsidies open stelde en leningsovereenkomsten afsloot. De belangrijkste verklaring voor het verschil tussen beide bedragen is dat een groot deel van het geld dat PS beschikbaar stelden voor de herstel- en transitiefase is. Dat geld is grotendeels begroot voor 2021 (en verder). Veel van de herstel- en transitiemaatregelen werden eind 2020 nog uitgewerkt. 
Uiteindelijk besteedde de provincie € 15,8 mln. in 2020. Dat is minder dan wat beschikbaar werd in 2020. Dat komt bijvoorbeeld doordat een subsidie minder werd aangevraagd dan verwacht en één van de leningen waarvoor in 2020 een leningsovereenkomst was afgesloten dat jaar nog niet werd 'opgevraagd' door betreffende (uitvoerings)organisatie.

Figuur 6. Beschikbaar en besteed Overijsselse aanpak coronacrisis per fase (in miljoenen)


Onderstaande figuur laat zien dat het meeste geld in 2020 is uitgegeven aan de kerntaak Regionale economie, gevolgd door Cultuur en sociale kwaliteit. Met name voor Europese cofinanciering en Regionale economie moet nog veel van het geld besteed worden. Het gaat in die gevallen om maatregelen uit de herstel- en transitiefase waavoor het geld begroot is voor 2021 (en verder).

Figuur 7. Beschikbaar en besteed Overijsselse aanpak coronacrisis naar kerntaak (in miljoenen)

Het verschil tussen beschikbaar gesteld en besteed is per doelgroep inzichtelijk gemaakt in de onderstaande figuur. Het verschil is het grootst bij Europa (cofinanciering) en bedrijven. Voor bedrijven zit dit met name in leningen en een kapitaalstorting; hier gaan we later dieper op in. Het verschil was het kleinst bij de doelgroep ondernemers. Dat betreft de subsidieregeling digitaliseringsvouchers MKB, culturele en maatschappelijke ondernemingen waarbij het subsidieplafond was bereikt. 

Figuur 8. Beschikbaar en besteed Overijsselse aanpak coronacrisis per doelgroep (in miljoenen)

Gebruik en besteding van subsidies
De provincie verleende subsidie op basis van subsidieregelingen (zes maatregelen) en verleende incidentele subsidies (één maatregel). Hieronder gaan we eerst in op het gebruik en besteding van subsidieregelingen. Daarna gaan we in op de besteding van incidentele subsidies. Ook laten we zien hoe alle subsidies verdeeld zijn over de doelgroepen.

Gebruik en besteding van subsidieregelingen 
Er waren in 2020 zes subsidieregelingen die werden gefinancierd uit het geld van de Overijsselse aanpak coronacrisis. In onderstaande figuur is te zien welke subsidieregelingen dit waren en geven we een beeld van de besteding in 2020 voor deze subsidieregelingen. Dit zetten we af tegen hoeveel er beschikbaar voor was (het subsidieplafond). De provincie heeft zelf voor een aantal subsidieregelingen factsheets gemaakt over het gebruik. Die zijn hier te vinden. Later dit jaar verwacht de provincie nog met evaluaties van de subsidieregelingen digitaliseringsvouchers en financieringsvouchers te komen.

In totaal zijn er subsidies verstrekt voor bijna € 5,4 mln. De meeste subsidie is verstrekt uit de subsidieregelingen ‘cofinanciering noodsteun culturele en creatieve sector’ en ‘digitaliseringsvouchers’. 
Voor de subsidieregelingen ‘tegemoetkoming culturele instellingen en festivals corona’ en ‘Vitaliteit van steden’ is er in 2020 minder besteed dan beschikbaar. Eerstgenoemde subsidie hield in dat de provincie aan culturele instellingen waarvan zij de hoofdsubsidient was de schade t/m december 2020 compenseerde. De totale schade viel lager uit dan vooraf ingeschat: € 1,1 mln. in plaats van de € 1,8 mln die PS beschikbaar hadden gesteld. Dit kwam doordat organisaties hun activiteiten naar 2021 hebben verplaatst, gebruik konden maken van de algemene Rijksmaatregelen en/of kosten niet hebben gemaakt of konden beperken. Het extra geld voor crisisarrangementen (€ 1 mln.) dat is toegevoegd aan de bestaande subsidieregeling Vitaliteit van steden was er ‘pas’ vanaf oktober 2020. Het is al wel duidelijk dat er in 2021 meer van verstrekt zal worden.  

Figuur 9. Verleende subsidiebedrag en -plafonds Overijsselse aanpak coronacrisis (in miljoenen)


Onderstaande figuur geeft een beeld van onder andere het aantal verleningen. In totaal zijn er in 2020 754 subsidies verstrekt uit subsidieregelingen die gefinancierd worden vanuit extra gelden voor de Overijsselse aanpak coronacrisis moreEr zijn ook twee subsidieregelingen waarbij het wel gaat om ‘corona-hulpmaatregelen’, maar die formeel buiten de Overijsselse aanpak coronacrisis vallen. Deze zijn in 2020 namelijk gefinancierd uit zogenoemde ‘reguliere middelen’ en niet uit het geld dat PS extra ter beschikking stelden. Het gaat om de volgende regelingen:
· energiezuinige terrasverwarming (looptijd 5 okt. 2020 - 1 juni 2021) en
· de sociale hypotheek Overijssel (looptijd 6 juni - 1 dec. 2020). 
Uit eerstgenoemde subsidieregeling verleende de provincie in 2020 één subsidie van 
€ 1.116 en uit de tweede subsidieregeling verleende zij 29 subsidies van gezamenlijk € 273.069.close
. Die subsidies zijn verstrekt aan 686 verschillende bedrijven, instellingen/organisaties en gemeenten. Vanuit de subsidieregelingen ‘Vitale en gezonde samenleving’ en ‘Digitaliseringsvouchers’ zijn de meeste subsidies verleend. Bij diezelfde regelingen waren er ook de meeste afwijzingen. De afwijzingen kwamen deels doordat aanvragen niet voldeden aan de voorwaarden of incompleet waren. Bij de regeling Digitaliseringsvouchers speelde het bereiken van het subsidieplafond ook mee. Ook bij de regeling Vitale en gezonde samenleving werd het plafond bereikt.

Figuur 10. Aantal verleende subsidies en afwijzingen* regelingen Overijsselse aanpak coronacrisis 

Het gemiddelde subsidiebedrag verschilt sterk per regeling. Het gemiddelde bedrag is veruit het grootst bij de regeling 'Cofinanciering noodsteun culturele en creatieve sector Overijssel'. Daarvoor zijn elf subsidies verstrekt met een totaalbedrag van € 1,5 mln. De subsidieregelingen 'Vitale en gezonde samenleving' en 'Financieringsvouchers' kennen het laagste bedrag per subsidieverlening; dat ligt gemiddeld op € 2.308 respectievelijk € 1.497.

Figuur 11. Gemiddelde verleende subsidiebedrag regelingen Overijsselse aanpak coronacrisis 


Op basis van informatie over de plaats van de aanvragers brachten we in kaart in welke Overijsselse gemeenten het bestede subsidiegeld terecht komt. Drie verleende subsidies zijn niet op de kaart meegenomen. Dit kwam bijvoorbeeld omdat de plaatsnaam miste; dit was het geval bij een project dat in diverse plaatsen binnen de provincie plaatsvond. Of omdat de plaats van de aanvrager buiten Overijssel lag; dit was bijvoorbeeld het geval bij een Overijsselse stichting met het postadres in Gelderland. De kaart laat zien dat in de grote steden (Enschede, Zwolle en Deventer) in absolute zin meer subsidie terecht komt. Dit gaat zowel om het aantal subsidies als om het totale subsidiebedrag. Een verklaring is dat daar meer potentiële aanvragers zitten. Via de kaart is, desgewenst per subsidieregeling, te zien wat het verleende subsidiebedrag per gemeente is. Uit de staafdiagram is per gemeente de hoeveelheid subsidie per inwoner af te lezen. Verschillen in het gemiddelde bedrag dat per inwoner is verleend, ontstaan onder meer doordat er bijvoorbeeld cultuurinstellingen in gemeenten gevestigd zijn die een regiofunctie vervullen. Zo komt gemeente Olst-Wije hoog uit, omdat dat de geregistreerde plaats was van een ontvanger van een subsidie uit de regeling 'cofinanciering noodsteun creatieve en culturele sector' (namelijk De Fundatie). 

Figuur 12. Kaart besteding subsidieregelingen corona Overijssel - op onderstaande afbeelding klikken om kaart te tonen -

Besteding incidentele subsidies
Naast de subsidieregelingen, verstrekte de provincie in 2020 een tweetal incidentele subsidies uit het geld voor de Overijsselse aanpak coronacrisis. Onderstaande tabel laat zien dat het twee subsidies waren in het kader van een overbruggingsmaatregel op het gebied van de vrijetijdseconomie. Deze subsidies zijn terecht gekomen bij één organisatie. De verstrekking van incidentele subsidies in het kader van de maatregelen Human Capital Agenda in de regio's en extra coronasteun natuurgebieden is begroot en gepland voor 2021. 

Tabel 2. Besteding incidentele subsidies Overijsselse aanpak coronacrisis


Besteding subsidieregelingen en incidentele subsidies per doelgroep
Hieronder laten we zien hoe de verleende subsidies verdeeld zijn over de doelgroepen. De meeste subsidie is naar de culturele sector gegaan, gevolgd door ondernemers. Bij die laatste kan het zowel gaan om MKB-, maatschappelijke als culturele ondernemingen.
Bij sommige subsidieregelingen is de doelgroep iets breder; het verleende subsidiebedrag daarvan is op 'overige' geplaatst. Een voorbeeld is de subsidieregeling Vitaliteit van steden (stadsarrangementen) waaruit subsidie is verleend aan gemeenten en aan organisaties (bv. stichtingen) die in het arrangement staan. 
Door op het onderstaande figuur te klikken, kunt u meer informatie krijgen. Bijvoorbeeld over de subsidieregelingen en het aantal subsidies.

Figuur 13. Verleende subsidies per doelgroep (in miljoenen)

Besteding van leningen en kapitaalstorting
Vier van de maatregelen in de Overijsselse aanpak coronacrisis zijn leningen en een kapitaalstorting. Onderstaande tabel laat zien dat de provincie in 2020 het beschikbare geld voor één lening (van € 10 mln.) heeft besteed. Dit betekent concreet dat de provincie deze lening geheel naar betreffende organisatie, in dit geval de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), heeft overgemaakt. Het was ook alleen deze lening waarvoor de beschikbaarstelling voor 2020 begroot was; het geld bedoeld voor de overige leningen en kapitaalstorting was begroot voor 2021. De HMO is verplichtingen aangegaan met dit geld oftewel het geld zit al in projecten.

Tabel 3. Besteding leningen en kapitaalstorting Overijsselse aanpak coronacrisis 


Besteding aan opdrachten 
Binnen de Overijsselse aanpak coronacrisis zijn er een aantal maatregelen die (deels) via een opdracht lopen. Onderstaande tabel laat zien dat de provincie in 2020 € 50.000 van het geld voor die maatregelen heeft besteed. Het zijn dan ook allemaal maatregelen uit de herstel- en transitiefase waarvoor PS in 2020 geld beschikbaar stelden voor 2021 en verder. 

Tabel 4. Besteding aan opdrachten Overijsselse aanpak coronacrisis 

Ook voor andere maatregelen heeft de provincie in 2020 nog geen geld besteed. Hierbij kan gedacht worden aan de € 30 mln. beschikbaar voor Europese cofinanciering (die is echter ook bedoeld voor de gehele Europese periode 2021-'27) of aan de € 2 mln. beschikbaar voor innovatie van de culturele sector (de provincie was deze maatregel eind 2020 nog aan het uitwerken, het geld is bedoeld voor 2021). 

Coronarekening Overijssel (deel I)

Wat is de focus van de Coronarekening; welke maatregelen neemt de Rekenkamer hierin mee?  
Deze Coronarekening richt zicht op de 'externe' coronamaatregelen gefinancierd uit het ‘extra’ geld dat PS ter beschikking hebben gesteld in 2020. 
· Externe coronamaatregelen betekent dat maatregelen die gericht zijn op de provinciale organisatie, bestuur en politiek niet in deze Coronarekening zijn meegenomen.
· Extra geld dat PS ter beschikking hebben gesteld, betekent dat maatregelen gefinancierd uit de zogenoemde ‘reguliere middelen’ niet in deze Coronarekening zijn meegenomen. 
· In 2020 betekent dat maatregelen waarvoor PS in 2021 extra geld ter beschikking hebben gesteld, niet in deze Coronarekening maar in een volgende versie daarvan worden meegenomen.

Op welke periode heeft deze Coronarekening betrekking?  
Deze Coronarekening gaat over de periode tot en met 31 december 2020. 

Welke data gebruikt de Rekenkamer in de Coronarekening?
We baseren ons op de volgende bronnen:
· Rekenkamer Oost-Nederland, overzicht coronamaatregelen januari 2021
· Provincie Overijssel, 2020-1101493 Statenvoorstel Overijsselse aanpak coronacrisis
· Provincie Overijssel, 2020-1102240 Statenvoorstel Actieplan HMO - versneld investeren in de coronacrisis
· Provincie Overijssel, 2020-1102359 Statenvoorstel crisisarrangementen voor de retail
· Provincie Overijssel, 2020-1102399 Statenvoorstel Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis
· Provincie Overijssel, Amendement coronasteun natuurgebieden (A7, 11 november 2020)
· Provincie Overijssel, 2021-1100064 Statenvoorstel voorzetting succesvolle overbruggingsmaatregelen coronacrisis (factsheets drietal subsidieregelingen)
· Provincie Overijssel, 2021-11000152 Statenbrief update Overijsselse aanpak coronacrisis
· Provincie Overijssel: informatie over onder meer besteding van de middelen ontvangen van de ambtelijke organisatie in reactie op schriftelijke vragen 

De gegevens zijn voor de visualisaties bewerkt door de Rekenkamer Oost-Nederland.

Wat was de aanleiding voor de Rekenkamer om de Coronarekening te ontwikkelen? 
De provincies Gelderland en Overijssel maakten miljoenen vrij om de gevolgen van COVID-19 op te vangen. Over de financiële gevolgen en bereikte resultaten moet op een zeker moment verantwoording worden afgelegd. De Rekenkamer wil met de Coronarekening in een vroeg stadium zicht geven op de besteding van het geld. 

Er lijken een aantal maatregelen te missen in deze Coronarekening. Hoe kan dat? 
Dit zou kunnen komen doordat deze Coronarekening zich alleen richt op de 'externe' financiële coronamaatregelen gefinancierd uit het extra geld dat Provinciale Staten ter beschikking stelden in 2020. Maatregelen gefinancierd uit de zogenoemde ‘reguliere middelen’ en/of waarvoor PS het geld in 2021 ter beschikking stelden en/of die intern gericht zijn (denk aan maatregelen gericht op de provinciale organisatie, bestuur en politiek), zijn niet in deze Coronarekening meegenomen.

Heeft de Rekenkamer ook een Coronarekening voor Gelderland gemaakt? Zo ja, hoe doet Overijssel het in vergelijking met Gelderland?  
Ja, we hebben ook een Coronarekening voor de provincie Gelderland gemaakt. Deze is hier te vinden. De gegevens van de provincies Overijssel en Gelderland zijn echter niet goed met elkaar te vergelijken. Dit heeft onder andere met de focus van de Coronarekening te maken: hierin worden alleen maatregelen meegenomen die gefinancierd worden uit het extra geld dat PS daarvoor ter beschikking hebben gesteld. Met name voor de overbruggingsfase zien we dat in Gelderland bepaalde maatregelen uit ‘COVID-middelen’ gefinancierd worden (dus binnen deze Coronarekening vallen) terwijl in Overijssel dezelfde maatregelen uit de ‘reguliere middelen’ gefinancierd worden (dus buiten deze Coronarekening vallen). 

Verder zien we dat PS van Overijssel in 2020 al een besluit namen over geld voor de maatregelen uit de herstel- en transitieaanpak. Dat valt binnen deze Coronarekening. GS van Gelderland stellen in de kadernota van de Midterm Review aan PS voor om voor de fase van herstel in het kader van Covid-19 niet een apart budget te geven maar dit een integraal onderdeel te laten vormen van de investeringen voor de komende twee jaar.

Deze Coronarekening gaat over 2020. 2021 is al begonnen. Wanneer komt er een nieuwe versie van de Coronarekening over 2021?  
Een nieuwe versie van de monitor is gepland voor het derde kwartaal van 2021 en zal betrekking hebben op de periode tot en met 30 juni 2021.

Hoe vaak gaat de Rekenkamer de Coronarekening updaten? 
We zullen het derde kwartaal van 2021 deze Coronarekening een update geven. Die update zal betekenen dat er gegevens beschikbaar worden over de periode tot en met juni 2021. Daarna is het aan de provincie(s) of en hoe zij verder wil(len) met de Coronarekening.