Natuur & platteland

GEPUBLICEERDE ONDERZOEKEN

1) Lessen uit gebiedsprocessen
November 2023
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Provincies pakken complexe opgaven, zoals bijvoorbeeld de aanpak van stikstof, steeds vaker aan via een gebiedsgerichte aanpak. Het idee daarachter is... Meer
2) Verdroging en grondwateronttrekkingen
September 2022
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Een onbalans tussen aanvulling en onttrekking van grondwater leidt tot problemen waaronder verdroging. Neerslag, verdamping en waterafvoer zijn factor... Meer
3) Landschapsbeheer Overijssel
juni 2021
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De provincie Overijssel vindt landschapselementen, bijvoorbeeld bosjes, hagen, poeltjes en solitaire bomen, van belang. Niet alleen om het zo kenmerke... Meer
4) Natuurcompensatie Overijssel
December 2019
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Rekenkamer onderzocht hoe effectief de inzet van de provincie Overijssel is in het kader van natuurcompensatie. De conclusie is dat de compensatie... Meer
5) Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
november 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Veehouderijen, industriële bedrijven en verkeer hebben door de uitstoot van stikstof invloed op de kwaliteit van natuurgebieden. De Natuurbescher... Meer
6) Verkenning natuur
Juli 2016
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft een verkenning uitgevoerd naar het natuurbeleid van de provincies Gelderland en Overijssel. De verkenning biedt Pro... Meer
7) Faunabeheer Gelderland
Maart 2014
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Een daadkrachtiger invulling van de regierol door de provincie is nodig om te komen tot effectief faunabeleid. Dat is de conclusie uit het onderzoek m... Meer
8) Demografische krimp
December 2011
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
In 2011 hebben we verkennend onderzoek gedaan de rol van de provincie in het krimpbeleid.... Meer
9) Bodemsanering
December 2010
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan naar de aanpak voor bodemsanering in de provincies Gelderland en Overijssel. Haar conclusie i... Meer
10) Nationale landschappen
Mei 2010
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland is in april 2009 gestart met een tussentijdse evaluatie van het nationale landschappenbeleid van de provincies Gelderland... Meer
11) Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)
Maart 2010
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
In 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) van start gegaan. In het ILG zijn verschillende rijkssubsidies voor de inrichting van het lan... Meer