Kwaliteit openbaar bestuur & Financien

GEPUBLICEERDE ONDERZOEKEN

1) Interbestuurlijk toezicht Gelderland
April 2024
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Interbestuurlijk toezicht (IBT) is het toezicht tussen de verschillende lagen van de overheid: het Rijk, provincies, gemeenten, gemeenschappelijke reg... Meer
2) Omgevingsdienst Twente
oktober 2023
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Samen met een aantal Twentse Rekenkamers hebben we onderzoek gedaan naar de Omgevingsdienst Twente (ODT). Het verkennende onderzoek geeft inzicht in d... Meer
3) Grip op reserves Overijssel
Oktober 2023
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Provinciale Staten (PS) zijn eindverantwoordelijk voor de financiële huishouding van de provincie. Het budgetrecht is hierbij een belangrijke bev... Meer
4) Grip op reserves Gelderland
Oktober 2023
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Provinciale Staten (PS) zijn eindverantwoordelijk voor de financiële huishouding van de provincie. Het budgetrecht is hierbij een belangrijke bev... Meer
5) DoeMee onderzoek Ondersteuning volksvertegenwoordigers
mei 2023
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Goede ondersteuning is belangrijk voor een goed functionerende democratie, vindt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Geen... Meer
6) Effectiviteit revolverende fondsen Gelderland
December 2022
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De provincies Gelderland en Overijssel zetten veel geld weg in revolverende fondsen om hun doelen te bereiken. De Rekenkamer Oost-Nederland deed in 20... Meer
7) Effectiviteit revolverende fondsen Overijssel
December 2022
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De provincies Gelderland en Overijssel zetten veel geld weg in revolverende fondsen om hun doelen te bereiken. De Rekenkamer Oost-Nederland deed in 20... Meer
8) Wob-verzoeken
Juli 2022
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Het toegankelijk maken van publieke informatie is geen gunst van de overheid, maar een  recht  van  de  burger  waarmee hij/z... Meer
9) Actualisatie (Overijssel) en vervolg Coronarekening
September 2021
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Coronarekening bevat gegevens over de financiële maatregelen die de provincie Overijssel heeft genomen vanuit de  Overijsselse aanpak cor... Meer
10) Geactualiseerde Coronarekening Gelderland
Juni 2021
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De Coronarekening bevat gegevens over de financiële maatregelen die de provincie Gelderland heeft genomen vanuit de  provinciale aanpak Covi... Meer
11) Coronarekening Gelderland
Maart 2021
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Deze Coronarekening bevat gegevens over de financiële maatregelen (zoals subsidies en opdrachten) die de provincie Gelderland heeft genomen uit h... Meer
12) Coronarekening Overijssel
Maart 2021
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Deze Coronarekening bevat gegevens over de financiële maatregelen (zoals subsidies, leningen en opdrachten) die de provincie Overijssel heeft gen... Meer
13) Opvolging aanbevelingen in jaarverslag 2019
Mei 2020 (Ov) / September 2020 (Gld)
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Opvolging aanbevelingen in Jaarverslag 2019 provincie Overijssel In onze aanbevelingen geven we PS regelmatig suggesties om de informatievoorziening... Meer
14) VTH Gelderland
November 2019
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Een belangrijke taak van de provincie is vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij complexe bedrijven. De Rekenkamer Oost-Nederland onderz... Meer
15) Subsidies Overijssel
Oktober 2019
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht of de provincie zicht heeft op de doeltreffendheid van verstrekte subsidies. Zij concludeert in haar rapport d... Meer
16) Subsidies Gelderland
Oktober 2019
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Het zicht op het doelbereik van de door de provincie Gelderland verstrekte subsidies kent beperkingen. Dit komt doordat verbeteringen uit uitgevoerde... Meer
17) Adaptieve bestuursstijl
Februari 2019 (Gld) / Maart 2019 (Ov)
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De overheid pakt steeds meer thema’s op in samenwerking met anderen, andere overheden, maar ook bedrijven en organisaties. Ook vanuit de maatsch... Meer
18) Informatieveiligheid in Gelderland
Februari 2019
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Informatie is essentieel voor het functioneren van een provincie. Het is belangrijk dat de provincie die informatie goed beschermt tegen bijvoorbeeld... Meer
19) Informatieveiligheid in Overijssel
Februari 2019
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Informatie is essentieel voor het functioneren van een provincie. Het is belangrijk dat de provincie die informatie goed beschermt tegen bijvoorbeeld... Meer
20) Burgerparticipatie
November 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De provincie betrekt burgers bij haar plannen voor reconstructie van wegen. De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzocht hoe de provincie dit doet. Z... Meer
21) Burgerparticipatie
November 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De provincie betrekt burgers bij het maken van plannen. De manier waarop burgers betrokken worden, verschilt echter van geval tot geval, afhankelijk v... Meer
22) Follow-up grondverwerving
Juni 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Provincies hebben regelmatig grond nodig om beleidsdoelen te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van wegen en fietspaden en het ontwikk... Meer
23) Follow-up Financieel toezicht
April 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Eind 2013 hebben we onderzoek naar het financieel toezicht door de provincies Gelderland en Overijssel op gemeenten gepubliceerd. De aanleiding voor d... Meer
24) Revolverende fondsen
Maart 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De rekenkamer heeft voor twee revolverende fondsen onderzocht hoe de provincie deze heeft vormgegeven en hoe zij zicht houdt op het bereiken van de do... Meer
25) Revolverende fondsen
maart 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De provincie Gelderland heeft revolverende fondsen opgericht met als doel om financiële middelen efficiënter in te zetten voor de doelen die... Meer
26) Handvatten PS voor netwerksturing
Juni 2016
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
In dit onderzoek staat de sturing en controle door PS op het programma Stad en Regio centraal. Met de inzichten uit dit onderzoek willen we PS handvat... Meer
27) Opdrachtgeverschap BRZO-omgevingsdienst Gelderland
Oktober 2015
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De provincie Gelderland heeft een duidelijke structuur voor het opdrachtgeverschap naar de BRZO-omgevingsdienst neergezet. Mede in het licht van de ui... Meer
28) Opdrachtgeverschap BRZO-omgevingsdienst Overijssel
Oktober 2015
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De provincie Overijssel heeft het opdrachtgeverschap voor de BRZO-omgevingsdienst weinig adequaat ingevuld. Dit vraagt van GS een herziening van het o... Meer
29) Evaluatie social return
Februari 2015
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Het onderzoek is een vervolg op onze nulmeting social return uit 2013. De resultaten van het toepassen van social return staan centraal in dit onderzo... Meer
30) Evaluatie social return
Februari 2015
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Het onderzoek is een vervolg op onze nulmeting social return uit 2013. De resultaten van het toepassen van social return staan centraal in dit onderzo... Meer
31) Externe inhuur
november 2014
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Auditcommissie van de provincie Overijssel vroeg eind 2013 de Rekenkamer een verkenning uit te voeren naar externe inhuur bij de provincie. Deze vr... Meer
32) WGR
November 2014
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Rekenkamer heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de kaders van gemeenschappelijke regelingen waarbij de provincie Overijssel betrokken. In... Meer
33) Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel
februari 2014
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Op verzoek van de Provinciale Staten van Overijssel heeft de Rekenkamer een advies uitgebracht over het ambtelijk concept Statenvoorstel Houdstermaats... Meer
34) Aanpak grondverwerving Overijssel
November 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht hoe de provincie Overijssel omgaat met grondverwerving en welke risico’s zij daarbij loopt.... Meer
35) Gelders financieel toezicht
November 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzocht hoe de provincie Gelderland haar rol als toezichthouder op de gemeentefinanciën invult.... Meer
36) Overijssels financieel toezicht
November 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzocht hoe de provincie Overijssel haar rol als toezichthouder op de gemeentefinanciën invult.... Meer
37) Aanpak grondverwerving Gelderland
September 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht hoe de provincie Gelderland omgaat met grondverwerving en welke risico's zij daarbij loopt.... Meer
38) Subsidieverlening
Maart 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Subsidies zijn voor provincies een belangrijk financieel beleidsinstrument om provinciale beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Met subsidies worde... Meer
39) Nulmeting Social return
Maart 2013 (Gld) / Juli 2013 (Ov)
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Bij de invoering van social return binnen de provincie Gelderland, vroegen de Staten de Rekenkamer om na een jaar een evaluatie uit te voeren. Ook de... Meer
40) Statenvragen Gelderland
Februari 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft een quickscan gedaan naar het schriftelijk vragenrecht in de provincie Gelderland.... Meer
41) Statenvragen Overijssel
Februari 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft een quickscan gedaan naar het schriftelijk vragenrecht in de provincie Overijssel.... Meer
42) Recessiemaatregelen
Mei 2012 (GLD) / September 2012 (OV)
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De provincies Gelderland / Overijssel koos er voor om te investeren om zo een bijdrage te leveren aan het bestrijden van de recessie in de periode 200... Meer
43) Follow-up financiën
april 2012
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Het onderzoek is een follow-up op de onderzoeken naar treasury, onderbesteding en reserves en voorzieningen die we eerder al deden. Die onderzoeken, g... Meer
44) Demografische krimp
December 2011
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
In 2011 hebben we verkennend onderzoek gedaan de rol van de provincie in het krimpbeleid.... Meer
45) Reserves en Voorzieningen
Maart 2009
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Nut en noodzaak van de reserves en voorzieningen van de provincies Gelderland en Overijssel staan, op een enkele uitzondering na, buiten kijf. Dat bli... Meer
46) Treasury
December 2008
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Op 12 december 2008 werd een rekenkamerbrief gepubliceerd waarin de resultaten werden beschreven van een kortlopend onderzoek naar de treasuryfunctie... Meer
47) Oost NV
November 2008
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de provincies Gelderland en Overijssel sturing geven aan Oost NV. Het onderz... Meer
48) Onderbesteding
April 2008
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in 2008 een onderzoek afgerond naar de vraag hoe het komt dat de provincies Gelderland en Overijssel minder geld he... Meer
49) Vertaling Coalitieakkoord
augustus 2007
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in de tweede helft van 2007 onderzoek verricht naar wijze waarop de provincies Gelderland en Overijssel de inhoud v... Meer
50) Follow-up quickscan jaarstukken
Juni 2007
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
In 2007 voerden we een follow-up onderzoek naar de Quickscan jaarstukken uit. Het resultaat publiceerden we in ons jaarverslag van 2006. Resultaa... Meer
51) Doorrekenen verkiezingsprogramma's
Juni 2007
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Middels een aangenomen motie in de Staten van Gelderland is de Rekenkamer gevraagd de mogelijkheden te bezien voor het doorrekenen van verkiezingsprog... Meer
52) Quick-scan jaarstukken
april 2006
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Gedeputeerde Staten leggen in het jaarverslag verantwoording af aan Provinciale Staten. De Provinciale Staten kunnen zo nagaan of de afgesproken doele... Meer