Kwaliteit openbaar bestuur & Financien

GEPUBLICEERDE ONDERZOEKEN

1) Actualisatie (Overijssel) en vervolg Coronarekening
22 september 2021
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Coronarekening bevat gegevens over de financiële maatregelen die de provincie Overijssel heeft genomen vanuit de  Overijsselse aanpak cor... Meer
2) Geactualiseerde Coronarekening Gelderland
9 juni 2021
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De Coronarekening bevat gegevens over de financiële maatregelen die de provincie Gelderland heeft genomen vanuit de  provinciale aanpak Covi... Meer
3) Coronarekening Gelderland
31 maart 2021
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Deze Coronarekening bevat gegevens over de financiële maatregelen (zoals subsidies en opdrachten) die de provincie Gelderland heeft genomen uit h... Meer
4) Coronarekening Overijssel
31 maart 2021
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Deze Coronarekening bevat gegevens over de financiële maatregelen (zoals subsidies, leningen en opdrachten) die de provincie Overijssel heeft gen... Meer
5) Opvolging aanbevelingen in jaarverslag 2019
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Opvolging aanbevelingen in Jaarverslag 2019 provincie Overijssel In onze aanbevelingen geven we PS regelmatig suggesties om de informatievoorziening... Meer
6) VTH Gelderland
13 november 2019
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Een belangrijke taak van de provincie is vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij complexe bedrijven. De Rekenkamer Oost-Nederland onderz... Meer
7) Subsidies Overijssel
16 oktober 2019
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht of de provincie zicht heeft op de doeltreffendheid van verstrekte subsidies. Zij concludeert in haar rapport d... Meer
8) Subsidies Gelderland
9 oktober 2019
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Het zicht op het doelbereik van de door de provincie Gelderland verstrekte subsidies kent beperkingen. Dit komt doordat verbeteringen uit uitgevoerde... Meer
9) Adaptieve bestuursstijl
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De overheid pakt steeds meer thema’s op in samenwerking met anderen, andere overheden, maar ook bedrijven en organisaties. Ook vanuit de maatsch... Meer
10) Informatieveiligheid in Gelderland
27 februari 2019
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Informatie is essentieel voor het functioneren van een provincie. Het is belangrijk dat de provincie die informatie goed beschermt tegen bijvoorbeeld... Meer
11) Informatieveiligheid in Overijssel
27 februari 2019
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Informatie is essentieel voor het functioneren van een provincie. Het is belangrijk dat de provincie die informatie goed beschermt tegen bijvoorbeeld... Meer
12) Burgerparticipatie
November 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De provincie betrekt burgers bij haar plannen voor reconstructie van wegen. De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzocht hoe de provincie dit doet. Z... Meer
13) Burgerparticipatie
November 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De provincie betrekt burgers bij het maken van plannen. De manier waarop burgers betrokken worden, verschilt echter van geval tot geval, afhankelijk v... Meer
14) Follow-up grondverwerving
Juni 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Provincies hebben regelmatig grond nodig om beleidsdoelen te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van wegen en fietspaden en het ontwikk... Meer
15) Follow-up Financieel toezicht
April 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Eind 2013 hebben we onderzoek naar het financieel toezicht door de provincies Gelderland en Overijssel op gemeenten gepubliceerd. De aanleiding voor d... Meer
16) Revolverende fondsen
Maart 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De rekenkamer heeft voor twee revolverende fondsen onderzocht hoe de provincie deze heeft vormgegeven en hoe zij zicht houdt op het bereiken van de do... Meer
17) Revolverende fondsen
maart 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De provincie Gelderland heeft revolverende fondsen opgericht met als doel om financiële middelen efficiënter in te zetten voor de doelen die... Meer
18) Handvatten PS voor netwerksturing
Juni 2016
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
In dit onderzoek staat de sturing en controle door PS op het programma Stad en Regio centraal. Met de inzichten uit dit onderzoek willen we PS handvat... Meer
19) Opdrachtgeverschap BRZO-omgevingsdienst Gelderland
Oktober 2015
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De provincie Gelderland heeft een duidelijke structuur voor het opdrachtgeverschap naar de BRZO-omgevingsdienst neergezet. Mede in het licht van de ui... Meer
20) Opdrachtgeverschap BRZO-omgevingsdienst Overijssel
Oktober 2015
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De provincie Overijssel heeft het opdrachtgeverschap voor de BRZO-omgevingsdienst weinig adequaat ingevuld. Dit vraagt van GS een herziening van het o... Meer
21) Evaluatie social return
Februari 2015
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Het onderzoek is een vervolg op onze nulmeting social return uit 2013. De resultaten van het toepassen van social return staan centraal in dit onderzo... Meer
22) Evaluatie social return
Februari 2015
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Het onderzoek is een vervolg op onze nulmeting social return uit 2013. De resultaten van het toepassen van social return staan centraal in dit onderzo... Meer
23) Externe inhuur
november 2014
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Auditcommissie van de provincie Overijssel vroeg eind 2013 de Rekenkamer een verkenning uit te voeren naar externe inhuur bij de provincie. Deze vr... Meer
24) WGR
November 2014
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Rekenkamer heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de kaders van gemeenschappelijke regelingen waarbij de provincie Overijssel betrokken. In... Meer
25) Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel
februari 2014
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Op verzoek van de Provinciale Staten van Overijssel heeft de Rekenkamer een advies uitgebracht over het ambtelijk concept Statenvoorstel Houdstermaats... Meer
26) Aanpak grondverwerving Overijssel
November 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht hoe de provincie Overijssel omgaat met grondverwerving en welke risico’s zij daarbij loopt.... Meer
27) Gelders financieel toezicht
November 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzocht hoe de provincie Gelderland haar rol als toezichthouder op de gemeentefinanciën invult.... Meer
28) Overijssels financieel toezicht
November 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzocht hoe de provincie Overijssel haar rol als toezichthouder op de gemeentefinanciën invult.... Meer
29) Aanpak grondverwerving Gelderland
September 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht hoe de provincie Gelderland omgaat met grondverwerving en welke risico's zij daarbij loopt.... Meer
30) Subsidieverlening
Maart 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Subsidies zijn voor provincies een belangrijk financieel beleidsinstrument om provinciale beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Met subsidies worde... Meer
31) Nulmeting Social return
Maart 2013 (Gld) / Juli 2013 (Ov)
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Bij de invoering van social return binnen de provincie Gelderland, vroegen de Staten de Rekenkamer om na een jaar een evaluatie uit te voeren. Ook de... Meer
32) Statenvragen Gelderland
Februari 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft een quickscan gedaan naar het schriftelijk vragenrecht in de provincie Gelderland.... Meer
33) Statenvragen Overijssel
Februari 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft een quickscan gedaan naar het schriftelijk vragenrecht in de provincie Overijssel.... Meer
34) Recessiemaatregelen
Mei 2012 (GLD) / September 2012 (OV)
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De provincies Gelderland / Overijssel koos er voor om te investeren om zo een bijdrage te leveren aan het bestrijden van de recessie in de periode 200... Meer
35) Follow-up financiën
april 2012
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Het onderzoek is een follow-up op de onderzoeken naar treasury, onderbesteding en reserves en voorzieningen die we eerder al deden. Die onderzoeken, g... Meer
36) Demografische krimp
December 2011
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
In 2011 hebben we verkennend onderzoek gedaan de rol van de provincie in het krimpbeleid.... Meer
37) Reserves en Voorzieningen
Maart 2009
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Nut en noodzaak van de reserves en voorzieningen van de provincies Gelderland en Overijssel staan, op een enkele uitzondering na, buiten kijf. Dat bli... Meer
38) Treasury
December 2008
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Op 12 december 2008 werd een rekenkamerbrief gepubliceerd waarin de resultaten werden beschreven van een kortlopend onderzoek naar de treasuryfunctie... Meer
39) Oost NV
November 2008
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de provincies Gelderland en Overijssel sturing geven aan Oost NV. Het onderz... Meer
40) Onderbesteding
April 2008
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in 2008 een onderzoek afgerond naar de vraag hoe het komt dat de provincies Gelderland en Overijssel minder geld he... Meer
41) Vertaling Coalitieakkoord
augustus 2007
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in de tweede helft van 2007 onderzoek verricht naar wijze waarop de provincies Gelderland en Overijssel de inhoud v... Meer
42) Follow-up quickscan jaarstukken
Juni 2007
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
In 2007 voerden we een follow-up onderzoek naar de Quickscan jaarstukken uit. Het resultaat publiceerden we in ons jaarverslag van 2006. Resultaa... Meer
43) Doorrekenen verkiezingsprogramma's
Juni 2007
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Middels een aangenomen motie in de Staten van Gelderland is de Rekenkamer gevraagd de mogelijkheden te bezien voor het doorrekenen van verkiezingsprog... Meer
44) Quick-scan jaarstukken
april 2006
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Gedeputeerde Staten leggen in het jaarverslag verantwoording af aan Provinciale Staten. De Provinciale Staten kunnen zo nagaan of de afgesproken doele... Meer