SamenvattingConclusiesAanbevelingenBestuurlijke behandelingDoorwerking

Grip op groot onderhoud Overijssel

De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan provinciale (water)wegen en kunstwerken zoals bruggen en viaducten. De Rekenkamer onderzocht of de kwaliteit en de daarbij benodigde middelen voor het groot onderhoud van wegen en kunstwerken geborgd is, nu en in de toekomst. Hier wordt door de provincie Overijssel jaarlijks zo’n € 14,4 mln. aan besteed. Om een beeld te geven van de omvang van het areaal voor groot onderhoud treft u in onderstaande figuur enkele kengetallen aan.

Bron: Atlas van Overijssel en gegevens aangeleverd door de provincie Overijssel t.b.v. het onderzoek

De Rekenkamer concludeert op basis van het onderzoek dat de provincie Overijssel het groot onderhoud aan wegen en kunstwerken grotendeels op orde heeft; de informatievoorziening over de kwaliteit en de dekking van de benodigde middelen kan beter.  

 

Grip op groot onderhoud Overijssel

Hoofdconclusie
De hoofdconclusie van dit onderzoek is:

PS hebben beleidsinhoudelijke en financiële kaders vastgesteld voor het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur en daarmee invulling gegeven aan hun kaderstellende taak. De verbeter(en)de informatievoorziening draagt er aan bij dat PS hun controlerende rol kunnen invullen. De informatie over de kwaliteit van wegen en kunstwerken is een aandachtspunt. Verbetering van deze informatie zorgt voor een sterkere borging van de kwaliteit.

GS hebben de te verwachten ontwikkelingen in beeld, PS zijn hier deels over geïnformeerd en worden in de nabije toekomst nader hierover geïnformeerd. PS en GS hebben zicht op de naar verwachting stijgende kosten voor beheer, onder-houd en vervanging in de toekomst. De dekking daarvoor is nog niet geregeld. Dit is een cruciaal aspect in de voorbereiding op de toekomst.

Deelconclusies
De volgende deelconclusies ondersteunen de hoofdconclusie:

PS hebben kaders gesteld, informatie kwaliteit aandachtspunt
PS hebben beleidsinhoudelijke kaders (beheerplan infrastructurele kapitaal-goederen 2016-2019) en financiële kaders (begrotingen) voor het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur vastgesteld.

De informatievoorziening richting PS over (groot) onderhoud is verbeterd: de informatiewaarde van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is sinds 2012 vergroot en de begroting bevat sinds 2014 een overzicht van groot onderhouds-projecten. Vanaf 2016 krijgen PS - via het verloop van een voorziening beheer en onderhoud - zicht op de bestedingen aan groot onderhoud.

De informatie over de kwaliteit van wegen en kunstwerken is een aandachtspunt. Hoewel er metingen worden gedaan, worden de data niet gebruikt om een overall beeld van de kwaliteit van het areaal te verkrijgen. De wijze waarop de informatie voor het jaarverslag (% dat voldoet aan de basiskwaliteit) tot stand komt is niet navolgbaar voor de rekenkamer.

De provincie is grotendeels voorbereid op het groot onderhoud in de toekomst
PS en GS hebben zicht op de kosten voor beheer, onderhoud en vervanging van de provinciale infrastructuur tot en met 2029. De provincie gaat vanaf 2016 werken met een voorziening voor het groot onderhoud. Vanaf 2020 zijn meer financiële middelen nodig voor de instandhouding van de provinciale infra-structuur, vanwege een grotere vervangingsopgave bij wegen en kunstwerken. De dekking voor deze extra budgetbehoefte is nog niet geregeld. GS zullen in 2018 komen met een nieuwe beheerplan voor de periode na 2020.

GS hebben een beeld van de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van beheer en onderhoud. PS zijn hier deels over geïnformeerd en worden in de nabije toekomst nader hierover geïnformeerd. De ambtelijke organisatie is actief in diverse samenwerkingsverbanden en overleggen waarbij er oog is voor innovatie.

Grip op groot onderhoud Overijssel

De rekenkamer komt tot de volgende aanbevelingen:

1. Verzoek GS het zicht op de kwaliteit van het wegen en kunstwerken te verbeteren en daarmee de betrouwbaarheid van de gegevens over de gerealiseerde kwaliteit van   wegen en kunstwerken in het jaarverslag te vergroten.

2a. Hanteer een langjarig gemiddelde als dotatie aan de voorziening door te kiezen voor een onderhoudsplan met een langere looptijd, bijvoorbeeld 8 jaar.

2b. Begin hier op korte termijn mee en wacht niet tot het einde van de looptijd van het huidige beheerplan.

3. Verzoek GS een jaar na de behandeling van dit rapport inzicht te geven in de implementatie van de aanbevelingen.

Grip op groot onderhoud Overijssel

Het onderzoek is op 17 februari 2016 aangeboden aan de Commissaris van de Koning. 

Op 9 maart presenteerden wij de resultaten van het onderzoek aan PS.

De commissiebehandeling van het rapport vond plaats op 13 april 2016. GS hebben hun reactie op het onderzoek aan PS aangeboden voor deze commissievergadering. U kunt de vergadering hier terugkijken (agendapunt 2). Op 11 mei 2016 vond besluitvorming plaats over het rapport. PS stemden in met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. U kunt de vergadering hier terugkijken (agendapunt 7).

Grip op groot onderhoud Overijssel

Op 6 juli besloten Provinciale Staten van Overijssel over de perspectiefnota. Onderdeel van het besluit over de perspectiefnota is het reserveren van middelen voor vervangingsinvesteringen voor een langere periode. PS besloten, vooruitlopend op het beheerplan dat in 2018 geactualiseerd wordt, tot het reserveren van € 5 mln. per jaar gedurende de periode 2020-2027. Dit is in lijn met onze aanbeveling.

Op 16 mei 2017 zond Gedeputeerde Staten van Overijssel een brief met de voortgang van de aanbevelingen naar Provinciale Staten van Overijssel.