Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
MAART 2010
Samenvatting

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

In 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) van start gegaan. In het ILG zijn verschillende rijkssubsidies voor de inrichting van het landelijk gebied gebundeld. Het rijk heeft voor een periode van 7 jaar (2007-2013) een bestuursovereenkomst afgesloten met de provincies. Daarin hebben het rijk en de provincies afspraken gemaakt over te leveren prestaties en de middelen die daarvoor ter beschikking worden gesteld. Met de bestuursovereenkomsten heeft het rijk middelen, taken en bevoegdheden overgedragen aan de provincies. De provincies leggen na 7 jaar verantwoording af en dan volgt de finale afrekening.

De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en hebben daarvoor partners nodig zoals gemeenten, waterschappen en terreinbeherende organisaties. Beide provincies proberen in de uitvoering recht te doen aan de filsofie van het ILG; ze proberen enerzijds afstand te houden en anderzijds voldoende grip op de uitvoering te houden om geen risico's te lopen. De wijze waarop de provincies deze regierol invullen staat centraal in dit onderzoek.