Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
DECEMBER 2008
Samenvatting

Treasury

Op 12 december 2008 werd een rekenkamerbrief gepubliceerd waarin de resultaten werden beschreven van een kortlopend onderzoek naar de treasuryfunctie van de provincies Gelderland en Overijssel. De toenmalige discussie over de impact  van de kredietcrisis op de overheidsfinanciën vormde de directe aanleiding voor het onderzoek.

De treasuryfunctie van een provincie heeft betrekking op het uitzetten en aantrekken van liquide middelen en het beheersen van de hieraan verbonden financiële risico’s.

Het onderzoek had betrekking op de volgende thema’s: de kernpunten en uitvoering van het treasurybeleid, de financiële stand van zaken en recente ontwikkelingen, het toezicht en de verantwoording en de financiële positie van het nazorgfonds stortplaatsen.

De algemene conclusie was dat het treasurybeleid van de provincies Overijssel en Gelderland te kwalificeren zijn als prudent en risicomijdend.  De Rekenkamer constateerde dat er enkele punten van aandacht zijn en heeft in reactie daarop twaalf aanbevelingen geformuleerd.