Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
AUGUSTUS 2007
Samenvatting

Vertaling Coalitieakkoord

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in de tweede helft van 2007 onderzoek verricht naar wijze waarop de provincies Gelderland en Overijssel de inhoud van het coalitieakkoord hebben vertaald in de programmabegroting 2008.

Het coalitieakkoord is het vanuit de coalitiefracties geaccordeerde koersdocument voor de nieuwe statenperiode. Daarmee vormt het coalitieakkoord tevens een natuurlijk startpunt voor de meerjarige p&c cyclus; in uitvoeringsprogramma’s en programmabegrotingen mogen vertalingen worden verwacht van de in het coalitieakkoord verwoordde ambities. Ook bieden deze documenten – als het goed is - inzicht in de financiële en beleidsmatige gevolgen van het coalitieakkoord (“wat pakt de provincie de komende jaren juist wel en juist niet op en wat betekent dat financieel?”).

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft met een kortlopend onderzoek bekeken in welke mate de programmabegrotingen 2008 van de provincies Gelderland en Overijssel een gedegen en op het niveau van Provinciale Staten stuurbare vertaling van het coalitieakkoord geven. Dit vanuit de gedachte dat een goede kaderstelling ‘aan de voorkant’ in grote mate bijdraagt aan een goede planning en control in het verdere verloop van de statenperiode 2007-2011.

De onderzoeken in Gelderland en Overijssel hebben geresulteerd in een rekenkamerbrief aan Provinciale Staten en een bijbehorende bevindingenrapportage.