Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
MAART 2014
SamenvattingConclusiesAanbevelingenBestuurlijke behandeling

Faunabeleid Gelderland: Impuls voor implementatie

Een daadkrachtiger invulling van de regierol door de provincie is nodig om te komen tot effectief faunabeleid. Dat is de conclusie uit het onderzoek met de titel ‘Impuls voor implementatie’ van de Rekenkamer Oost-Nederland. We concluderen dat de provincie de Kadernota Faunabeleid goed voorbereidde, maar dat de uitwerking ervan vertraging oploopt. Hierdoor kan het verkregen draagvlak voor het faunabeleid afnemen.

We hebben een videopresentatie gemaakt van het onderzoek.

Faunabeleid Gelderland: Impuls voor implementatie

De hoofdconclusie was:
De regie van de Provincie Gelderland op de voorbereidingsfase heeft geleid tot draagvlak voor de aanpak van het Gelderse faunabeleid bij veel uitvoerende partijen. In de implementatiefase ontbreekt actieve provinciale regie op enkele belangrijke onderdelen, waardoor de implementatie van de kadernota Faunabeleid achterloopt en het risico toeneemt dat het opgebouwde draagvlak afneemt. Voor een effectief faunabeleid is een daadkrachtiger invulling van de regierol nodig.

Wisselend beeld implementatie
Als we de stand van zaken van alle pilots en thema’s uit de kadernota per februari 2014 in ogenschouw nemen, dan constateren we dat de implementatie een wisselend beeld laat zien. De pilots met als doel het vaststellen van beleidsregels, het in beeld brengen van steenmarteroverlast en de inventarisatie van wildaanrijdingen zijn afgerond. De pilot om een brede klankbordgroep op te starten is in september 2013 vertraagd van start gegaan. De pilot met als doel om de Faunabeheereenheid te professionaliseren is in volle gang. De pilots over flexibel faunabeheer, rasterbeleid, gebiedsgerichte aanpak zomerganzen, nieuw leefgebied edelherten en wilde zwijnen zijn per februari 2014 (einde dataverzameling van dit onderzoek) in voorbereiding en het budget ervoor is nog niet of nauwelijks ingezet.

De implementatie van een aantal onderdelen uit de kadernota die vragen om samenwerking en daarmee belangrijk zijn voor het functioneren van het systeem van faunabeheer lopen achter. Gebrek aan capaciteit bij de provincie is genoemd als een belangrijke oorzaak van de vertraging in de implementatie van een aantal pilots. De pilot die de rollen, taken en verantwoordelijkheden moet verduidelijken resulteert in het voorjaar van 2014 tot een GS-notitie. Dat is twee jaar nadat in de voorbereidingsfase betrokken partijen vroegen om meer duidelijkheid. De provincie loopt daarnaast achter bij de invulling van haar regierol in de groene handhaving, de rolverdeling over faunacommunicatie moet scherper, de eindverantwoordelijkheid voor monitoring vraagt een nadere uitwerking en het faunabeleid vraagt om een Gelderse visie op schadevergoeding. Hieronder geven we een toelichting op de onderdelen waar de implementatie achter loopt.


Faunabeleid Gelderland: Impuls voor implementatie

De Rekenkamer doet Provinciale Staten de volgende aanbevelingen:

1. Vraag GS om de pilot die de rollen, taken en verantwoordelijkheden moet verduidelijken voortvarend op te pakken en hierbij de FBE Gelderland en de Klankbordgroep actief te betrekken.

2. Vraag GS om een haalbaar en effectief communicatieplan (inclusief mensen en middelen) waar actieve publieksvoorlichting een onderdeel van is;

3. Vraag GS om de eindverantwoordelijkheid voor monitoring vast te leggen en er voor te zorgen dat de verzamelde gegevens (kunnen) worden benut, met name ten aanzien van de werking van preventieve maatregelen en de effecten van afschot op schade.

4. Vraag GS om in de notitie over groene handhaving ten minste op te nemen:
• hoe GS de regierol structureel gaan invullen waarbij zij aansluiten op het basisniveau.
• met welke partners GS wensen samen te werken en of er een gezamenlijk handhavingsprogramma met hen wordt afgesloten;
• welke ondersteuning GS aan groene BOA’s willen bieden (via Stichting Groennetwerk of een alternatief plan);
• of GS meerwaarde zien in samenwerking met buurprovincies, en zo ja hoe dat ingevuld gaat worden.

5. Vraag GS om de aangekondigde visie op schadebeheer en schadevergoeding op te stellen, toegespitst op de Gelderse situatie.

6. Vraag GS een jaar na de behandeling van dit rapport inzicht te geven in de implementatie van de aanbevelingen.

Faunabeleid Gelderland: Impuls voor implementatie

Aanbieden: 26 maart 2014

Technische briefing: 9 april 2014

Behandeling Commissie: 9 april 2014, commissie LCJ

Behandeling Provinciale Staten: Vergadering d.d. 23 april 2014

Besluitvorming: de zes aanbevelingen in het rapport Impuls voor implementatie worden overgenomen waarbij in aanbeveling 6 de zinsnede “een jaar na de behandeling van dit rapport” dient te worden vervangen door “vóór de Statenverkiezingen van 2015”.

Terugkoppeling GS: voor provinciale verkiezingen 2015 (18 maart 2015)