Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
SamenvattingAandachtspunten

Opvolging aanbevelingen in Jaarverslag 2019 provincie Overijssel

In onze aanbevelingen geven we PS regelmatig suggesties om de informatievoorziening te verbeteren. Een enkele keer wijzen we hierbij de P&C cyclus als logische plek aan of besluiten PS dat het daar een plek verdient, zoals we recent zagen bij natuurcompensatie. Ook GS geven in reactie op een rekenkamerrapport wel eens aan dat een aanbeveling binnen de P&C cyclus zijn beslag kan krijgen. 

Om PS te ondersteunen bij hun controlerende rol hebben we gekeken naar PS-besluiten over aanbevelingen uit rekenkameronderzoeken die in het jaarverslag 2019 van de provincie Overijssel zichtbaar zouden moeten zijn. In zijn algemeenheid zien we dat de meeste aanbevelingen die betrekking hebben op de verantwoording in het jaarverslag 2019 wel op één of andere manier zijn opgepakt. De bevindingen per onderzoek staan in bijlage 1. Daarnaast hebben we op basis van de wijze waarop aanbevelingen in het jaarverslag 2019 van de provincie Overijssel zijn opgepakt vier aandachtspunten.

1. Concrete doelen dragen bij aan heldere verantwoording

2. Monitors geven meer inzicht als er een koppeling met doelen wordt gelegd

3. Informatie op het juiste aggregatieniveau helpt bij het vinger aan de
    pols houden

4. Procesinformatie draagt bij aan vertrouwen maar zegt weinig over het resultaat

 

Aandachtspunten

 1. Concrete doelen dragen bij aan heldere verantwoording
  In reactie op het onderzoek naar goederenvervoer over water is door GS toegezegd dat er een realistische en meetbare doelstelling voor het stimuleren van goederenvervoer over water komt. In het jaarverslag 2019 staat vooral informatie over de afronding van het programma goederenvervoer over water, de samenwerking met partners en lobbyactiviteiten. Het wordt niet duidelijk welke (maatschappelijke) doelen er gerealiseerd zijn. Dit wordt mede veroorzaakt door het ontbreken van een concreet en meetbaar doel in het meerjarenprogramma Goederenvervoer en Logistiek. Een concreet en meetbaar doel kan een bepaalde toename van het vervoer over water (mogelijk in relatie tot weg en spoor) zijn.

 2. Monitors geven meer inzicht als er een koppeling met doelen wordt gelegd
  Voor wonen en goederen vervoer & logistiek zijn inzicht gevende monitors ontwikkeld en in het provinciale jaarverslag 2019 staat een link naar deze monitors opgenomen. De monitors zijn bedoeld om ook externe partners van de provincie van informatie te voorzien. Voor PS kan de informatiewaarde toenemen als de link met de provinciale ambities en doelen in de monitors duidelijker wordt gelegd. In aansluiting op het vorige aandachtspunt is het daarbij wel van belang dat de doelen concreet zijn.

 3. Informatie op het juiste aggregatieniveau helpt bij het vinger aan de pols houden
  In het onderzoek naar de PAS zagen we dat er veel informatie over de herstelmaatregelen op gebiedsniveau was opgenomen in de jaarverslagen. Ook in het jaarverslag 2019 van de provincie Overijssel zien we dat de informatie over de herstelmaatregelen op gebiedsniveau wordt gepresenteerd. Hoewel de informatie waardevol kan zijn voor PS, geeft het geen totaaloverzicht. De veelheid aan informatie op detailniveau en het ontbreken van informatie op totaalniveau maken het lastig om een vinger aan de pols te houden. 

 4. Procesinformatie draagt bij aan vertrouwen maar zegt weinig over het resultaat
  De verantwoording in het provinciale jaarverslag 2019 over informatieveiligheid gaat vooral over wat er is verbeterd en wat er is ontwikkeld. Dit type informatie geeft vertrouwen in het proces dat GS hebben doorlopen maar zegt minder over de informatieveiligheid zelf. GS geven aan dat informatieveiligheid als doel heeft om de bedreigingen voor informatie in beeld te krijgen om vervolgens maatregelen te treffen en de negatieve impact te beperken. Of dat doel behaald is, staat niet in het jaarverslag.