Over ons

Rekenkamer Oost-Nederland
Sijzenbaanplein 11-15
7411 HL Deventer
Telefoon: 0570 66 58 00
e-mail: info@rekenkameroost.nl

Werkwijze

De onafhankelijkheid van de Rekenkamer Oost-Nederland komt tot uitdrukking in de onderzoeksprogrammering en -uitvoering.

Onderzoeksprogrammering

Het bestuur van de Rekenkamer stelt het onderzoeksprogramma vast. Dit betekent niet dat PS geen rol heeft bij de programmering. In de gesprekken die we jaarlijks met fracties voeren is het inventariseren en bespreken van onderwerpen een belangrijk punt. Dit levert meer onderwerpen op dan we kunnen onderzoeken in een jaar waardoor een duidelijke keuze noodzakelijk is. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor onderwerpen van onderzoek, hanteren wij een aantal selectiecriteria.

  Selectiecriteria     Toelichting  
  Maatschappelijk belang     Heeft het beleid (beleidswijzigingen) effect op de belangen van grote groepen inwoners van de provincie? Is er sprake van een groot maatschappelijk risico (risico voor de omgeving, inwoners, economie, etct)?  
  Financieel belang     Hoe groot is de omvang van het betreffende beleidsbudget (ook nationale en Europese fondsen)? Bestaat het risico dat de provincie een aanzienlijk nadeel leidt?  
  Opportuniteit     Zijn de onderzoeksresultaten van belang voor de Staten? Is het onderwerp niet onlangs onderzocht door anderen (het college uit hoofde van artikel 217a, de accountant, een onderzoeksbureau)? Is het een geschikt moment om onderzoek naar het onderwerp uit te voeren?  
  Passendheid     Past het onderwerp binnen de taakopdracht, de missie en de bevoegdheden van de Rekenkamer? Is er sprake van risico’s voor de doelmatigheid, doeltreffendheid en/of rechtmatigheid?  


PS kan lopende het onderzoeksprogramma altijd verzoeken tot onderzoek indienen bij de Rekenkamer. Op specifieke en breedgedragen verzoeken willen we zo snel mogelijk in spelen wat kan betekenen dat lopende onderzoekstrajecten stopgezet worden om capaciteit vrij te maken. Een andere implicatie hiervan is dat er meer onderzoek alleen voor de provincie Overijssel of alleen voor Gelderland wordt uitgevoerd. De Rekenkamer wil in dit proces de staten van nabij blijven volgen zodat signalen snel door ons opgepakt kunnen worden. Het bovenstaande staat onze onafhankelijkheid niet in de weg omdat we onze eigen afwegingen blijven maken. De bovenstaande selectiecriteria zullen bij deze afweging een belangrijke rol spelen. Daarmee doen we ook recht aan onze positionering ten opzichte van het provinciaal bestuur.

Kwaliteit van onderzoek

De Rekenkamer levert met onderzoek een bijdrage aan het versterken van het bestuurlijk functioneren van de provincies Gelderland en Overijssel. Dit kunnen we alleen bereiken door er voor te zorgen dat onze onderzoeken aan hoge kwaliteitseisen voldoen. We besteden veel zorg en aandacht aan de methodologische aspecten van onderzoek, waarin ook afstemming met betrokkenen wordt gezocht.

Onderzoeksproces: elk onderzoek start met het vaststellen van een onderzoeksplan door het bestuur van de Rekenkamer. Het plan wordt verstuurd naar PS. Het onderzoeksteam - mogelijk met inzet van externe deskundigen - start met de uitvoering van het onderzoek. Zij verzamelt data en analyseert deze. Vervolgens vindt het 1e deel van de rapportage plaats door de feiten overzichtelijk op een rij te zetten. Deze zogenaamde Nota van Bevindingen wordt door de provincie gecheckt op juistheid en volledigheid. Daarna stelt het onderzoeksteam een Bestuurlijke Nota op met daarin de conclusies en aanbevelingen. De Bestuurlijke Nota en Nota van Bevindingen worden als één onderzoeksrapport aangeboden aan de voorzitter van PS, de Commissaris van de Koning. Daarna vindt de politiek-bestuurlijke afhandeling plaats. Voor meer informatie raadpleeg ons onderzoeksprotocol.