Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
EERSTE KWARTAAL 2024

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan
Persbericht

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Taco Schaaf
Onderzoeker
Michael Mekel
Lidrapporteur bestuur

Interbestuurlijk toezicht Gelderland

Provincies zijn verantwoordelijk voor Interbestuurlijk toezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen, bij de uitvoering van een aantal specifieke wettelijke taken. Het gaat daarbij om toezicht op bijvoorbeeld het omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, huisvesting van statushouders, monumenten en archeologie. Met dit toezicht controleert de provincie of deze medeoverheden hun taken goed uitvoeren. Dit is belangrijk omdat burgers, bedrijven en overheden moeten kunnen vertrouwen op een kwalitatief goed bestuur. Reden voor de Rekenkamer om de doeltreffendheid van het Interbestuurlijk toezicht door de provincie Gelderland te onderzoeken.

De Rekenkamer gaat in dit onderzoek om te beginnen kijken naar het opgestelde beleid van de provincie en hoe het toezicht georganiseerd. Daarbij kijken we naar belangrijke uitgangspunten uit dit Gelderse beleid. Zo is een belangrijk kenmerk van het beleid dat het toezicht risicogericht is. Een ander belangrijk uitgangspunt in het Gelderse beleid is transparantie: het toezicht moet zowel vooraf als achteraf duidelijk zijn voor de medeoverheden en burgers. Dat roept de vraag op welke criteria de provincie heeft opgesteld en hoe daarover gecommuniceerd wordt. Tenslotte kijken we naar de uitvoering van het beleid in de praktijk en de resultaten van het Interbestuurlijk toezicht. Welk beeld komt daaruit naar voren en wat gebeurt er met signalen die vragen om bijsturing door de provincie?

De uitkomsten van het onderzoek zijn komend jaar relevant omdat het huidige Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk toezicht (2020-2023) dan afloopt. De resultaten van het rekenkameronderzoek kunnen gebruikt worden als input voor het nieuwe Gelderse uitvoeringsprogramma.