Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
ZOMER 2022

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan verdroging en grondwateronttrekkingen
Persbericht

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Marcel Kervel
Onderzoeker
Karen IJssels
Onderzoeker
Saskia van der Haagen
Lidrapporteur

Verdroging en grondwateronttrekkingen

Een onbalans tussen aanvulling en onttrekking van grondwater leidt tot problemen waaronder Verdroging. Neerslag, verdamping en waterafvoer zijn factoren die de grondwaterstand in sterke mate beïnvloeden. Maar ook grondwateronttrekkingen zijn van invloed op de grondwaterstanden en watervoorraad in een gebied. Provincies zijn bevoegd gezag voor grote grondwateronttrekkingen zoals voor openbare drinkwatervoorzieningen en industrie wanneer meer dan 150.000 m3 per jaar onttrokken wordt. Waterschappen zijn bevoegd gezag voor kleinere onttrekkingen, waaronder beregening voor de landbouw. In dit onderzoek kijken we naar de rol van de provincies bij verdroging en hoe deze zich verhoudt tot de rol van waterschappen? Dit brengen we in kaart waarna we ons focussen op de ontwikkelingen in de omvang van de grondwateronttrekkingen de afgelopen jaren en de manier waarop de gevolgen van verdroging daarbij zijn betrokken.