Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
TWEEDE KWARTAAL 2022

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Suzan Mathijssen
Secretaris-directeur

Gezamenlijk onderzoek naar de praktijk van de Wob-verzoeken

Het toegankelijk maken van publieke informatie is geen gunst van de overheid, maar een  recht  van  de  burger  waarmee hij/zij de overheid kan controleren. Dit is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het uitgangspunt van de wet is dat zowel bij informatieverstrekking op verzoek als uit eigen beweging openbaarheid voorop staat. Iedereen die iets specifieks wil weten over bijvoorbeeld een bepaald besluit van de overheid kan hiervoor een Wob-verzoek indienen. Overheidsinstanties moeten hier in principe gehoor aan geven. In de aanloop naar de nieuwe Wet open overheid (vervanger van de Wob) is het interessant om te kijken hoe overheidsinstanties omgaan met het openbaar maken van informatie in het kader van Wob-verzoeken. 

De Rekenkamer Oost-Nederland doet mee aan een landelijk onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) naar de Wob. De hoofdvraag van het onderzoek is: Hoe geven de deelnemende decentrale overheden vorm aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd aan volksvertegenwoordiging en samenleving, hoe is actieve openbaarmaking geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Wet open overheid (Woo) straks gaat stellen? Het onderzoek wordt uitgevoerd door Pro Facto. Voor meer informatie zie bijgevoegde onderzoeksplan.