Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
TWEEDE KWARTAAL 2021

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan landschap

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Karen IJssels
Onderzoeker
Arne Willigenburg
Onderzoeker
Saskia van der Haagen
Bestuurslid

Landschapsbeheer Overijssel

Het Overijsselse landschap laat diverse landschapselementen zoals heggen, houtwallen en poeltjes zien. Deze elementen vertellen iets over het ontstaan van landschap. Ze laten bijvoorbeeld zien hoe onze voorouders het landschap hebben ontgonnen en gebruikt. De provincie heeft de afgelopen jaren op verschillende manieren geïnvesteerd in het beheer van deze landschapselementen. Tot 2015 is er met langjarige beheercontracten gewerkt, de Groene en Blauwe Diensten. De afgelopen jaren was er een subsidieregeling voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer en recent zijn er pilots gefinancierd om te komen tot plannen voor langjarig beheer (streekeigen landschapsbeheer). Een onderzoek waarbij we terugkijken over een langere periode biedt zicht op de resultaten van het beleid, de verschillende instrumenten, afgezet tegen de ingezette middelen. In dit onderzoek ligt de focus op het beheer van landschapselementen in het agrarisch cultuurlandschap.