Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
14 DECEMBER 2018

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan energietransitie

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Karen IJssels
onderzoeker
Arne Willigenburg
onderzoeker
Michael Mekel
Bestuurslid

Energietransitie

Voor het onderzoek naar energietransitie gaan de vijf provinciale rekenkamersmoreNoordelijke Rekenkamer (Drenthe, Fryslan en Groningen)
Randstedelijke Rekenkamer (Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland)
Rekenkamer Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel)
Rekenkamer Zeeland (Zeeland)
Zuidelijke Rekenkamer (Limburg en Noord-Brabant)


close
samenwerken om een vergelijking te maken van de aanpak van de energietransitie door de verschillende provincies. Doelstelling van het onderzoek is Provinciale Staten van de twaalf provincies inzicht te bieden in de stand van zaken ten aanzien van energietransitie en de mogelijkheid te bieden om van elkaar te leren. De resultaten van het onderzoek worden voor het einde van 2018 gepubliceerd en aangeboden aan Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel.

Klimaatverandering en de effecten van het gebruik van fossiele brandstoffen worden op alle schaalniveaus gezien als een maatschappelijk probleem. Enerzijds wordt de oplossing gezocht in hernieuwbare energie zoals windenergie, zonne-energie, bio-energie en aardwarmte. Anderzijds is energiebesparing nodig; zo min mogelijk energie gebruiken en fossiele energie zo efficiënt mogelijk inzetten. De maatschappelijke en economische verandering die hiervoor nodig is wordt aangeduid als energietransitie.

Op Europees niveau zijn in 2010 afspraken gemaakt over energietransitie. Het streven is dat er in 2020 20% hernieuwbare energie en 20% energiebesparing is bereikt. Deze ambitie is in Nederland vertaald naar een nationaal energieakkoord, dat onder regie van de Sociaal Economische Raad (SER) in 2013 door vele partijen, waaronder de provincies is ondertekend. De afspraken in het energie-akkoord zijn te kenmerken als inspanningsverplichtingen. Het zijn dus geen harde afspraken op resultaten en effecten. Daarnaast zijn provincies vrij in de wijze waarop zij invulling geven aan hun inspanningen op het gebied van energietransitie. Daarmee is energietransitie een interessant thema voor een vergelijkend onderzoek.