Kwaliteit openbaar bestuur & Financien

GEPUBLICEERDE ONDERZOEKEN

1) Follow-up grondverwerving
Juni 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Provincies hebben regelmatig grond nodig om beleidsdoelen te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van wegen en fietspaden en het ontwikk... Meer
2) Follow-up Financieel toezicht
April 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Eind 2013 hebben we onderzoek naar het financieel toezicht door de provincies Gelderland en Overijssel op gemeenten gepubliceerd. De aanleiding voor d... Meer
3) Revolverende fondsen
maart 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De provincie Gelderland heeft revolverende fondsen opgericht met als doel om financiële middelen efficiënter in te zetten voor de doelen die... Meer
4) Revolverende fondsen
Maart 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De rekenkamer heeft voor twee revolverende fondsen onderzocht hoe de provincie deze heeft vormgegeven en hoe zij zicht houdt op het bereiken van de do... Meer
5) Handvatten PS voor netwerksturing
Juni 2016
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
In dit onderzoek staat de sturing en controle door PS op het programma Stad en Regio centraal. Met de inzichten uit dit onderzoek willen we PS handvat... Meer
6) Opdrachtgeverschap BRZO-omgevingsdienst Gelderland
Oktober 2015
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De provincie Gelderland heeft een duidelijke structuur voor het opdrachtgeverschap naar de BRZO-omgevingsdienst neergezet. Mede in het licht van de ui... Meer
7) Opdrachtgeverschap BRZO-omgevingsdienst
Oktober 2015
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De provincie Overijssel heeft het opdrachtgeverschap voor de BRZO-omgevingsdienst weinig adequaat ingevuld. Dit vraagt van GS een herziening van het o... Meer
8) Evaluatie social return
Februari 2015
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Het onderzoek is een vervolg op onze nulmeting social return uit 2013. De resultaten van het toepassen van social return staan centraal in dit onderzo... Meer
9) Evaluatie social return
Februari 2015
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Het onderzoek is een vervolg op onze nulmeting social return uit 2013. De resultaten van het toepassen van social return staan centraal in dit onderzo... Meer
10) Externe inhuur
november 2014
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Auditcommissie van de provincie Overijssel vroeg eind 2013 de Rekenkamer een verkenning uit te voeren naar externe inhuur bij de provincie. Deze vr... Meer
11) WGR
November 2014
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Rekenkamer heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de kaders van gemeenschappelijke regelingen waarbij de provincie Overijssel betrokken. In... Meer
12) Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel
februari 2014
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Op verzoek van de Provinciale Staten van Overijssel heeft de Rekenkamer een advies uitgebracht over het ambtelijk concept Statenvoorstel Houdstermaats... Meer
13) Aanpak grondverwerving Overijssel
November 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht hoe de provincie Overijssel omgaat met grondverwerving en welke risico’s zij daarbij loopt.... Meer
14) Gelders financieel toezicht
November 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzocht hoe de provincie Gelderland haar rol als toezichthouder op de gemeentefinanciën invult.... Meer
15) Overijssels financieel toezicht
November 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzocht hoe de provincie Overijssel haar rol als toezichthouder op de gemeentefinanciën invult.... Meer
16) Aanpak grondverwerving Gelderland
September 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht hoe de provincie Gelderland omgaat met grondverwerving en welke risico's zij daarbij loopt.... Meer
17) Subsidieverlening
Maart 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Subsidies zijn voor provincies een belangrijk financieel beleidsinstrument om provinciale beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Met subsidies worde... Meer
18) Nulmeting Social return
Maart 2013 (Gld) / Juli 2013 (Ov)
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Bij de invoering van social return binnen de provincie Gelderland, vroegen de Staten de Rekenkamer om na een jaar een evaluatie uit te voeren. Ook de... Meer
19) Statenvragen Gelderland
Februari 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft een quickscan gedaan naar het schriftelijk vragenrecht in de provincie Gelderland.... Meer
20) Statenvragen Overijssel
Februari 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft een quickscan gedaan naar het schriftelijk vragenrecht in de provincie Overijssel.... Meer
21) Recessiemaatregelen
Mei 2012 (GLD) / September 2012 (OV)
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De provincies Gelderland / Overijssel koos er voor om te investeren om zo een bijdrage te leveren aan het bestrijden van de recessie in de periode 200... Meer
22) Follow-up financiën
april 2012
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Het onderzoek is een follow-up op de onderzoeken naar treasury, onderbesteding en reserves en voorzieningen die we eerder al deden. Die onderzoeken, g... Meer
23) Demografische krimp
December 2011
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
In 2011 hebben we verkennend onderzoek gedaan de rol van de provincie in het krimpbeleid.... Meer
24) Reserves en Voorzieningen
Maart 2009
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Nut en noodzaak van de reserves en voorzieningen van de provincies Gelderland en Overijssel staan, op een enkele uitzondering na, buiten kijf. Dat bli... Meer
25) Treasury
December 2008
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Op 12 december 2008 werd een rekenkamerbrief gepubliceerd waarin de resultaten werden beschreven van een kortlopend onderzoek naar de treasuryfunctie... Meer
26) Oost NV
November 2008
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de provincies Gelderland en Overijssel sturing geven aan Oost NV. Het onderz... Meer
27) Onderbesteding
April 2008
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in 2008 een onderzoek afgerond naar de vraag hoe het komt dat de provincies Gelderland en Overijssel minder geld he... Meer
28) Vertaling Coalitieakkoord
augustus 2007
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in de tweede helft van 2007 onderzoek verricht naar wijze waarop de provincies Gelderland en Overijssel de inhoud v... Meer
29) Follow-up quickscan jaarstukken
Juni 2007
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
In 2007 voerden we een follow-up onderzoek naar de Quickscan jaarstukken uit. Het resultaat publiceerden we in ons jaarverslag van 2006. Resultaa... Meer
30) Doorrekenen verkiezingsprogramma's
Juni 2007
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Middels een aangenomen motie in de Staten van Gelderland is de Rekenkamer gevraagd de mogelijkheden te bezien voor het doorrekenen van verkiezingsprog... Meer
31) Quick-scan jaarstukken
april 2006
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Gedeputeerde Staten leggen in het jaarverslag verantwoording af aan Provinciale Staten. De Provinciale Staten kunnen zo nagaan of de afgesproken doele... Meer