Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
NOVEMBER 2017

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan PAS
Persbericht onderzoek PAS

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Karen IJssels
projectleider
Michael Mekel
Bestuurslid

Programmatische Aanpak Stikstof

Veehouderijen, industriële bedrijven en verkeer hebben door de uitstoot van stikstof invloed op de kwaliteit van natuurgebieden. De Natuurbeschermingswet 1998 bepaalt dat nieuwe of uitbreidingen van bestaande economische activiteiten getoetst moeten worden op hun effect op de Natura 2000-gebieden. In veel van deze gebieden vormt de neerslag van stikstof een bedreiging voor stikstofgevoelige natuur, waardoor er een rem staat op activiteiten waarbij uitstoot van stikstof plaats vindt. Om de natuurdoelen te bereiken en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk te maken, is de PAS ontwikkeld. De PAS is een landelijk instrument waaraan 3 ministeries, de waterschappen en 12 provincies deelnemen. Natura2000 gebieden die gevoelig zijn voor het neerslaan van stikstof maken deel uit van de PAS. Negen PAS-gebieden liggen in Gelderland, 20 in Overijssel. De PAS is per 1 juli 2015 in werking getreden en bestaat uit herstelmaatregelen voor natuur in beheerplannen, generieke maatregelen voor de afname van stikstofuitstoot en monitoring.

De provincie heeft verschillende rollen in de PAS. In dit onderzoek willen we kijken naar de rol van de provincie bij de ontwikkelruimte, met de vergunningverlening en handhaving als belangrijkste onderdeel. De mate waarin er ontwikkelruimte ontstaat, de manier waarop de ontwikkelruimte wordt verdeeld en de sturing door PS zijn een verdere invulling van het onderzoek.