Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
EERSTE KWARTAAL 2018

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Arne Willigenburg
Onderzoeker
Karen IJssels
Onderzoeker

Waterveiligheid

Door het veranderende klimaat is het waarborgen van veiligheid een (extra) grote opgave. De provincies zijn binnen het waterbeheer één van de schakels door de kaderstelling op regionaal niveau en door de uitvoering van enkele taken. Het nationale Deltaprogramma heeft ruimtelijke consequenties voor de provincies Gelderland en Overijssel die doorwerken in de Omgevingsplannen van de provincies. De provincie stelt de veiligheidsnormen vast voor regionale waterkeringen en is toezichthouder op de regionale keringen. Ook het gebruik maken van het ruimtelijk instrumentarium om risico’s in overstromingsgebieden te beperken, hoort tot het domein van de provincie.

Het onderzoek zal betrekking hebben op hoe effectief de provincies omgaan met hun rol voor het waarborgen van de waterveiligheid en de mate waarin zij aandacht hebben voor klimaatadaptatie. Daarbij houden we oog voor de verantwoordelijkheden die verschillende partijen (o.a. Rijkswaterstaat en waterschappen) binnen dit thema hebben.