Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
NOVEMBER 2017

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan burgerparticipatie
Persbericht

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Arne Willigenburg
Onderzoeker
Taco Schaaf
Onderzoeker
Edo Gies
Bestuurslid

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een actueel thema. De provincies Overijssel en Gelderland hebben in achtereenvolgende coalitieakkoorden afgesproken burgers actief bij hun besluitvorming te willen betrekken. Die betrokkenheid gaat vaak verder dan de formele inspraakmogelijkheden die in de Algemene wet bestuursrecht zijn vastgelegd. Ook voor de toekomst is burgerparticipatie relevant omdat er in de nieuwe Omgevingswet een grotere rol voor burgerparticipatie is voorzien.

De rekenkamer gaat onderzoek doen naar de manier waarop de provincies burgerparticipatie inzetten bij infrastructurele projecten en in hoeverre dit participatieproces effectief is. Het onderzoek richt zich op specifieke infrastructurele projecten omdat het de belangen van omwonenden vaak rechtstreeks raakt. De resultaten van het onderzoek kunnen Provinciale Staten gebruiken bij toekomstige besluitvorming over ingrepen in de fysieke leefomgeving en ter voorbereiding op de nieuwe omgevingswet.

Het onderzoek zal medio 2017 afgerond worden, waarna het rapport openbaar zal worden gemaakt.